Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 6 проектни предложения, подадени през ИСУН в рамките на крайния срок по процедура № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова (БФП) помощ по 6-те проектните предложения е в размер на 164 568.09 лева.

Предложените за финансиране проекти и МИГ са:

 1. МИГ община Стамболийски за проект Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност
 2. МИГ община Стамболийски за проект „Популяризиране на живото културно наследство и на подхода ВОМР на територията на МИГ община Стамболийски“
 3. МИГ Невестино – Кюстендил за проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ „Невестино – Кюстендил“
 4. МИГ Ботевград за проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград“
 5. МИГ Кнежа за проект „Популяризиране ефективността на подхода ВОМР чрез създаване на информационен сайт, исторически албум и провеждане на фермерски фестивал с цел запазване на МИГ като действащ субект“
 6. МИГ Кнежа за проект „Популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност чрез инсталиране на информационен видео екран на централния градски площад „Пенчо Янкулов

ЦЕЛИТЕ на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

 • популяризиране на подхода ВОМР;
 • популяризиране на местната идентичност;
 • популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
 • запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
 • подкрепа на иновативни практики.

31 юли 2020 г. бе крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.372 подмярка 19.1. 647 544 евро е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020. 15 хил. евро е максималният размер на БФП за един проект, а 5 хил. евро е минималният размер на БФП за един проект. Максималният размер на БФП е до 100 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение. В периода на прием са подадени общо 7 проектни предложения, 197 696.85 лв. е общата стойност на всички подадени проектни предложения по по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.372.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват от Оценителна комисия. Оценката на проектните предложения включва: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

2 февруари 2021 г. до 17:00 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН по втория прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020- процедура № BG06RDNP001-19.476

 

ДОПУСТИМИ за финансиране дейности:

 1. дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
 2. придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
 3. въвеждане на иновативни за местната общност практики.

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустими за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

📌 Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете в ИСУН 2020 👉 http://eumis2020.government.bg/ и в 👉 сайта на МЗХГ.

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната пощаrdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: До 2 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 в частта на малките пилотни проекти на МИГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!