ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 41 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия за близо 34,5 млн. лв. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената финансова подкрепа надвишаваше бюджета, определен в условията за кандидатстване.

През юли 2019 г.  Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета по подмярка 7.2 за модернизиране на училищата с близо 14 млн. лв, с което средствата са достатъчни за покриването на всички подадени проектни предложения. На сайта на ДФЗ-РА е публикуван списък на проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка по процедурата – № BG06RDNP001-7.002 – Училище.

Предложението на ДФЗ-РА за отказ ще бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН, които в едноседмичен срок след получаването му могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на на ДФЗ-РА.

Източник: ДФЗ-РА