1 464 проекта с общ размер на субсидият от 42 949 368 лв. са одобрени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020, подадени през ИСУН в рамките на втория прием по подмярката по процедура № BG06RDNP001-6.007.

Това става ясно от публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) списък по азбучен ред с одобрените проекти, оценени с не по-малко от 27,47 точки (екселски файл с име „Мярка 6.3 – Окончателно класиране – „).

Приемът бе реализиран в периода 28 юни 2019 г.- 30 септември 2019 г., с определен общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 22 млн. евро, а постъпилите през ИСУН 2020 проекта са  2 459 със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро. В резултат на предварителното класиране на проектните предложения от 2-рия прием по подмярка 6.3 на последващ етап на разглеждане преминаха 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро, покрива до 131 % от бюджета по процедурата (виж: Публикуван е финален списък от предварителния ранкинг по подмярка 6.3 на ПРСР от прием 2019 г.).

ДФЗ припомня, че по този прием по подмярка 6.3 са обработени 1 919 проектни предложения. 1 637 проекта от тях преминаха на последващ етап – техническа и финансова оценка (виж: 261 проекта по подмярка 6.3 от прием 2019 са отхрърлени- тече срок за възражения! 1 635 проекта преминават на техническа и финансова оценка).

173 проекта са в списъка с резерви

По данни на ДФЗ 173 проекта със заявена субсидия в размер на 5 075 301 лв. са включени в списъка с резерви, подредени по реда на класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е наличен бюджет за финансиране.

Одобрените кандидати да следят в ИСУН за уведомителни писма от ДФЗ

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи. След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

 

Чрез ПРСР 2014-2020 НССЗ изготви безплатно проектни предложения на кандидатите

Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) предоставяше безплатни съветнически услуги на малките стопанства чрез консултантски пакет ТП 5.1 (КП ТП 5.1) от подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Експертите на НССЗ във всчики областни офиси съдействаха на кандидатите по процедурата при електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020, окомплектованто на документацията, разработването на бизнес план и пр. НССЗ предоставя на бенефициентите и съвети за изпълнението на бизнес плана.

Припомняме, че на 15 май 2020 г. приключи и третият прием по подмярка 6.3, който е целеви и насочен към сектор „животновъдство“ (виж: 214 проекта са подадени в рамките на целевия прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020. 197 проекта продължават в надпреварата).

Източник: ДФЗ; http://2020.eufunds.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!