Оперативна група по ЕПИ- АГРИ: Разработване на нови техники за производство на картофи в Нормандия с намалено използване на химични препарати

Проектът на Оператвината група (ОГ) се финансира от ЕЗФРСР чрез програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Бюджетът на проекта на ОГ е в размер на 24 871 € като началната датат на проекта е 01.01.2018, а крайната- 31.03.2020.

Решаван практически проблем: Производство на картофи с използване на по-малко химични препарати (торове, фитосанитарни продукти и др.) и по-добро управление на екологичните ресурси (почва, води и др.).

Партньори в ОГ са Регионалната камара по земеделие и Регионална организация за производство на картофи в Нормандия.

Цели на проекта

Заинтересованите страни в областта на производството на картофи в Нормандия искат да придвижат напред нови техники за производство, които могат да гарантират качеството на продуктите за потребителите и да запазят екологичните ресурси и биоразнообразието, като отговор на социалните и екологичните проблеми. Основната цел на ОГ е създаване на нови техники за производство, които ще изискват по-малко вложени ресурси и ефективно използване на екологичните ресурси, като същевременно осигуряват финансова устойчивост. Освен разработване на иновативни техники, настоящият проект цели да предизвика промени в посока по-устойчива производствена верига за всички заинтересовани страни в областта на производството на картофи в Нормандия: производители, икономически оператори и дистрибуторски мрежи, както и да популяризира картофите от регион Нормандия.

Основни дейности в проекта на ОГ

  • Развитие на Оперативната група и улесняване на обмена между партньорите: тази ОГ среща заинтересованите страни, които са пряко ангажирани в производствената верига за картофи, както и производствените техници, селскостопанските инженери, специализирани в научно-изследователска и развойна дейност, професори и изследователи.
  • Анализ на професионалните практики и потребностите на заинтересованите страни в производството: ще бъдат проведени проучвания сред производителите, с цел идентифициране на критичните етапи в производствения процес, изследване на техните потребности, набелязване на иновативни практики и приоритизиране на различните проблеми;
  • Научното и техническо наблюдение, капитализирането на знания и набелязването на иновации ще очертаят научната и техническата основа на проекта.
  • Пилотни експерименти сред производителите.

Очаквани резултати

Работата на Оперативната група ще доведе до изпълнението на изследователски / експериментален проект за техники на производство на картофи с по-малко вложени ресурси. Дейността на ОГ ще даде възможност за избор на най-актуалните концепции за изследване или на иновативни практики, които да се тестват, както и на партньори, които трябва да бъдат асоциирани към този проект. Крайната цел е съставяне на нова схема на производство с по-ниско въздействие върху околната среда и високо качество на продукцията, която ще бъде популяризирана на национално и международно ниво за добиване на идентичност на „нормандските картофи“ на тези пазари. Така ще бъдат въведени технически решения сред регионалните производители за намаляване на влагането на химични препарати, като например чрез намаляване на честотата на използване и количеството химични торове, използвани върху картофени култури, с 30% до 50%.

Постигнати резултати / Първи уроци

  • Избрани са три теми на изследване, обсъдени с производителите: Адаптиране на прецизни и „свързани“ селскостопански инструменти. Извършва се проучване за набелязване на нови технологии, които биха били от полза и биха помогнали на производителите да използват по-ефективно химични препарати.
  • Адаптиране на растителни материали и използване на „биологични ресурси“. В момента се изследват експериментални протоколи, за да се изпитат техническите процедури сред сортове, които са по-малко уязвими на биологични вредители, намаляване на дозите на фитосанитарните продукти и използване на алтернативни продукти.
  • Разработване на нови агрономски практики за подобряване на естественото плодородие на почвата и ограничаване на ерозията. Някои производители експериментират с техники за консервация на почвите, като перманенти покривни култури  и по-малко оран.
  • В платформи ще бъде изпитван протокол за намаляване на работата по почвите и ограничаване на ерозията, за да се направи оценка на нови практики и на тяхното въздействие върху картофите.

Кой ще има полза от проекта

Крайните бенефициенти на проекта ще бъдат членовете на Регионалната организация за производство на картофи в Нормандия. Организацията включва отделни производители, групи от производители, колектори на реколта, опаковчици, търговци и заинтересовани страни от първичния сектор във веригата (доставчици на растения, други доставчици в агросектора и пр.), които се намират в регион Нормандия. Посевите с картофи в Нормандия са 15 000 ха на 1200 производителя, които произвеждат 500 000 тона, в по-голямата си част продавани като пресни картофи (директни продажби, супермаркети, износ) и в по-малка степен се продават на секторите в областта на агрохранителните продукти.

Лице за контакт по проекта на Оператвината група: Valérie Patoux; ел. поща: v.patoux@calvados.chambagri.fr

Източник:https://ec.europa.eu/eip/agriculture; ЕПИ АГРИ_120 примера за агроиновации_2019 ENG

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!