Отворена за регистрации е новата електронна платформа на БАБХ за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), която бе въведена с последните промени в Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (Държавен вестник брой 101 от 27.11.2020 г.).

Задължителна регистрация в нова платформа на БАБХ до 31 януари 2021 за всички пчелари и стопани, които третират площи

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код. Достъпът на потребителите до ЕПОРД е безплатен, а платформата се създава и поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

Задължителна регистрация до 31.01.2021 г. в https://epord.bfsa.bg/

 

  • До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в ЕПОРД.
  • За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин).
  • При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до 2 дни от регистрацията на пчелина.
Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.
Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва: 1/ обозначаване на блок/блокове от слой „Физически блокове“ на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура; 2/ дата и час (от – до) на извършване на дейностите; 3/ продукт/препарат – търговско наименование, доза на декар.
Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS.

Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

От 1 март 2021 г. оповестяването става по новия ред през платфромата https://epord.bfsa.bg/

За третирания до 28 февруари 2021 г. уведомяването е по стария ред

В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

*В сайта на БАБХ можете да намерите „Ръководство за потребителите“ с подробни инструкции, както и контакти за въпроси и сигнали, свързани с регистрацията и ползването на платформата ЕПОРД.

Източник: www.babh.government.bg; https://epord.bfsa.bg/; https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 11.01.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!