Общо 55 са отворените процедури на МИГ в страната, от които: 41 са по ПРСР 2014-2020, 8 са по ОПИК 2014-2020, 5 са по ОПРЧР 2014-2020 и 1 по ОПНОИР 2014-2020. 

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

41 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.038 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“
 2. BG06RDNP001-19.041 – МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 3. BG06RDNP001-19.110 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 4. BG06RDNP001-19.156 – „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 5. BG06RDNP001-19.203 – МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.
 6. BG06RDNP001-19.204 – „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местна култура“.
 7. BG06RDNP001-19.225 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 – Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти
 8. BG06RDNP001-19.275 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 9. BG06RDNP001-19.306 – „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 10. BG06RDNP001-19.312 – МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 11. BG06RDNP001-19.327 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 12. BG06RDNP001-19.349 – МИГ Попово Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 13. BG06RDNP001-19.350 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 14. BG06RDNP001-19.352 – МИГ Дряново – Трявна – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 15. BG06RDNP001-19.358 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 16. BG06RDNP001-19.366 – МИГ „Преспа“ -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.
 17. BG06RDNP001-19.374 – „МИГ Момчилград – Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 18. BG06RDNP001-19.375 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
 19. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 20. BG06RDNP001-19.389 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 21. BG06RDNP001-19.391 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
 22. BG06RDNP001-19.395 – МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура“
 23. BG06RDNP001-19.413 – МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ
 24. BG06RDNP001-19.419 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2″Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 25. BG06RDNP001-19.431 – МИГ Сливница – Драгоман Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
 26. BG06RDNP001-19.439 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
 27. BG06RDNP001-19.448 – МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”
 28. BG06RDNP001-19.449 – МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 29. BG06RDNP001-19.450 – МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие
 30. BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М _7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 31. BG06RDNP001-19.457 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”
 32. BG06RDNP001-19.461 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 33. BG06RDNP001-19.462 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 34. BG06RDNP001-19.471 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“
 35. BG06RDNP001-19.472 – Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”
 36. BG06RDNP001-19.473 – „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – Мярка 8.6 Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
 37. BG06RDNP001-19.475 – МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”
 38. BG06RDNP001-19.480 – МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 „Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности“
 39. BG06RDNP001-19.481 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 40. BG06RDNP001-19.482 – МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 41. BG06RDNP001-19.484 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Отворените към момента 8 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са:

 

 • BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП👉
 1. BG16RFOP002-2.070 – МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
 2. BG16RFOP002-2.071 – МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ ЛОМ – 2020“
 3. BG16RFOP002-2.074 – „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“
 4. BG16RFOP002-2.081 – МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подобряване на производствения капацитет в МСП
 5. BG16RFOP002-2.085 – МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“
 6. BG16RFOP002-2.086 – МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
 7. BG16RFOP002-2.090 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Отворената към момента процедура на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е по BG05M2OP001-3 – Образователна среда за активно социално приобщаване👉BG05M2OP001-3.025 – МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Отворените към момента 5 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са:

 • по BG05M9OP001-1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места👉
 1. BG05M9OP001-1.124 – „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО – „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“
 2. BG05M9OP001-1.125 – МИГ Ардино – Джебел – „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот”
 3. BG05M9OP001-1.126 – МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – Достъп до заетост и обучения
 4. BG05M9OP001-1.129 – МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!