Общо 39 са отворените процедури на МИГ в страната, от които:

 • 35 са по ПРСР 2014-2020
 • 3 са по ОПИК 2014-2020 и
 • 1 по ОПРЧР 2014-2020. 

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

35 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1.  BG06RDNP001-19.038 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“
 2. BG06RDNP001-19.094 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 3. BG06RDNP001-19.165 – „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
 4. BG06RDNP001-19.180 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ – М 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 5. BG06RDNP001-19.182 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата
 6. BG06RDNP001-19.214 – МИГ Стамболово – Кърджали 54: Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства
 7. BG06RDNP001-19.251 – СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 8. BG06RDNP001-19.306 – „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.319 – МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 10. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 11. BG06RDNP001-19.415 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 12. BG06RDNP001-19.416 – МИГ Исперих Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“
 13. BG06RDNP001-19.419 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2″Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 14. BG06RDNP001-19.439 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
 15. BG06RDNP001-19.454 – МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 16. BG06RDNP001-19.475 – МИГ Луковит-Роман – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”
 17. BG06RDNP001-19.481 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 18. BG06RDNP001-19.484 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 19. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 20. BG06RDNP001-19.493 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 21. BG06RDNP001-19.500 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 22. BG06RDNP001-19.502 – МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
 23. BG06RDNP001-19.510 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”
 24. BG06RDNP001-19.511 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 25. BG06RDNP001-19.512 – МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 26. BG06RDNP001-19.513 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 27. BG06RDNP001-19.517 – „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 28. BG06RDNP001-19.519 – МИГ Сандански – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 29. BG06RDNP001-19.520 – МИГ „Лясковец-Стражица“. Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
 30. BG06RDNP001-19.521 – МИГ Стралджа 2016г. Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“
 31. BG06RDNP001-19.523 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 32. BG06RDNP001-19.524 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“
 33. BG06RDNP001-19.525 – Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 34. BG06RDNP001-19.528 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 35. BG06RDNP001-19.529 – МИГ Перущица-Родопи- 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

👉До 31 август са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

 

Отворените към момента 3 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) по BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП са:

 1. BG16RFOP002-2.065 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“
 2. BG16RFOP002-2.100 – МИГ Луковит-Роман „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“
 3. BG16RFOP002-2.102 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“

Отворена към момента е 1 процедура на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по BG05M9OP001-2- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване👉

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!