В отговор на питане на народен представител в рамките на петъчния парламентарен контрол относно одобрението на проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), министър Танева предостави следната актуална информация:

По подмярка 4.1.2 – „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, към настоящия момент в качеството си на Разплащателна агенция ДФ „Земеделие“ е получил частична акредитация на процедурата по подмярката и предстои назначаване на оценителна комисия, която да извърши оценка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на постъпилите 244 заявления, с обща стойност на заявената субсидия 7 млн. 182 хил. лв. Процедурата не е в хипотезата на ограничен бюджет и на проектните предложения няма да бъде извършвана предварителна оценка съгласно чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Срокът за извършване на посочените проверки на проектните предложения – след получаването на акредитация от компетентните органи, е три месеца, който изтича в края на годината.“

По подмярка 8.6 предстои назначаване на оценителна комисия за извършване на следващия етап от оценка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка за проектите, попадащи в списъка на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделския производител, а именно проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения получили еднакъв брой точки, които са 97 заявления с обща стойност на субсидията в размер на 41 млн. 380 хил. лв.“

В поясненията на министър Танева, касаещи одобрението на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ на ПРСР 2014-2020 се посочва, че направеното увеличение на бюджета по втория прием на подмярката с 38 млн. 320 хил. евро, позволи предприемане на действия от страна на ДФ „Земеделие“ за сключване на договори по още 83 проектни предложения по сектори, както следва:

  • плодове и зеленчуци – 37;
  • месо и месни продукти – 21;
  • мляко, млечни продукти – 18;
  • технически и медицински култури – 12;
  • растителни и животински масла – 1 проект.

Част от проектните предложения се отнасят към повече от един сектор, се уточнява в отговора на министъра.

Източник: МЗХГ