Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) обяви периодът на предстоящия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023).

 

От 14 март до 1 април 2022 г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от НППЛВС 2019-2023.

По приемът ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовите 2023 и 2024 години.

 

Допустими кандидати

За финансова помощ по дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Допустими дейности

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

Бюджет и интензитет на подпомагане

Предвиденият бюджет по мярката за тази година е в размер на 4 473 470,19 лева.

Максималният размер на финансовата помощ от ЕФГЗ (Европейския фонд за гарантиране на земеделието) до 15.10.2022 г. е в размер до 90 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ( Наредба № 6) и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най – малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

Кандидатстване и финансиране

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес: гр. София, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/8187 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора, ДФЗ се обръща с апел към кандидатите да спазват стриктно предварително записаните часове.

Подадените проекти ще бъдат класирани и финансирани по определения в Наредба № 6 ред.

ДФЗ оценява мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ като „най – успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма“. Тя присъства и в предходните две национални програми, изпълнявани за периода 2009- 2013 и 2014- 2018, а интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок.

Важни нормативни промени в НАРЕДБА № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019 – 2023

👉ВИЖ👉До 23 февруари тече обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

 

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: Публикувана е ревизирана версия на Национална програма заподпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!