В рамките на проведеното на 07.04.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2020 г. в размер до 5 000 000 лева по минимална помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковане и други операции, свързани с предлагането на свежи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер) в търговската мрежа. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради  пандемията от коронавирус (COVID-19).

 

СРОКОВЕ

  • От 15 април до 31 май 2020 г. е срокът за подаване на заявления.
  • До 30 юни 2020 г. е срокът за изплащане на помощта.

 

ДОПУСТИМИ кандидати

На подпомагане подлежат обекти за търговия регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ, които отговарят на следните изисквания:

  • да нямат изискуеми задължения към ДФЗ;
  • да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет;
  • да не са в процедура по обявяване в несъстоятелност или да са обявени в несъстоятелност;
  • да не са в производство по ликвидация.

Подпомагането се изплаща не бенефициентите при спазване на изискването, продукцията от свежи оранжерийни зеленчуци краставици, домати и пипер да е закупена от земеделски стопани, производители на оранжерийна продукция, заявили през Кампания 2019 участие по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство и да са били допустими за подпомагане.

Количеството продукция, което земеделският стопанин може да продаде, респ. търговският обект може да закупи, е до размера на посочените обеми по култури, по поименен списък на земеделските стопани с посочен лимит- МЗХГ изготвя списък на допустимите земеделски стопани.

МАКСИМАЛЕН интензитет на помощта

Всеки допустим по схемата бенефициент получава финансова подкрепа в размер на левовата равностойност до 200 000 евро, спазвайки относимите изисквания на ЕС към помощта de minimis. Общият размер на предоставените на едно и също предприятие помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за три последователни данъчни години (2018 г. -2020 г.)

РАЗМЕР на помощта

Размерът на подпомагането е при единична ставка на тон, както следва:

  • пипер: 800 лв.
  • домати: 600 лв.
  • краставици: 400 лв.

В калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид. Разходите, влизащи в единичната ставка, са: транспорт от оранжерията до обекта за търговия с храни, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и калибриране, опаковката и др. необходими разходи, касаещи предлагането й на пазара.

Недопустими за подпомагане са разходите на търговските обектите за изкупена продукция преди датата 7 април 2020 г. (датата на решението на УС на ДФЗ).

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването е в Областните дирекции на ДФЗ👉отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лица след представяне на нотариално заверено пълномощно- по образец на ДФЗ.

🔴Запознайте се с пълния текст на👉Указания за прилагане на помощ de minimis на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковка и други свързани с последваща реализация на оранжерийна продукция

Източник: ДФЗ-РА

ВИЖТЕ ОЩЕ: COVID-19: Решения на ДФЗ от 7 април с набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от извънредното положение

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!