Със Заповед на министъра на земеделието е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане по мярка 12„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020.

18 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 12 на ПРСР 2014-2020

👉Запознайте се със👉 Заповед № РД09-443 от 18.04.2022 г. на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2022.

В Държавен вестник бр. 30 от 15.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020

Към мярка 12 са добавени новите 149 защитени зони по Директивата за местообитанията, за които са определени и съответните компенсаторни ставки по методиката към ПРСР 2014-2020 за определяне нивата на компенсаторните плащания по мярка 12.

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

С таван от 300 хил. евро на проект и 39.1 млн.лв. бюджет тръгва целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. До 26 април е обсъждането на проектонасоките!

Дерогация за угарите като ЕНП през 2022 г.: До 29 април тече обсъждане на промени в Наредба № 3 от 2015 г. за прилагането на схемите за директни плащания

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!