В периода от 29 август до 21 септември 2022 г. се очаква да бъде проведен прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

В началото на месец юли 2022 г. бяха утвърдени Указанията за прилагане на схемата (от министъра на земеделието и от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА)), а на 13.07.2022 г. в сайта на Министерство на земеделието (МЗм) бе публикуван пълният пакет с документи, с които можете да се запознаете 👉ТУК!

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях в първично селскостопанско производство, е до 100 млн. лв.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Допустими кандидати

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2020/2021 г. и 2021/2022. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за 2021 г. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Освен това, кандидатите трябва да отговарят и на следните изисквания:

 • да нямат изискуеми публични задължения;
 • да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • да не са в производство по ликвидация;
 • да не са предприятия в затруднено положение (по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 651/2014);
 • да не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи.

Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап

Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата беше увеличен през 2021 г. от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти. Закупуването на газьола се доказва с фактури, издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. Чрез това изискване се доказва, че кандидатите са заплатили акциз върху закупеното гориво, което е използвано за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. През 2022 г. се заявява за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол през 2021 г.

Кандидатстване от 29 август до 21 септември в ОСЗ

Със Заповед № РД09-817/12.07.2022 г. на министъра на земеделието е определен срок за прием за заявления по схемата през 2022 г. Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 29 август до 21 септември 2022 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица/или ЕТ или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол, на електронен носител по предварително зададен формат. Заявлението за държавна помощ може да бъде подадено и от упълномощено лице, което следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Контролът по настоящата схема за държавна помощ се осъществява от МЗм, ДФЗ-РА, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите, съобразно правомощията на съответните органи.

Интересът към тази държавна помощ е голям и нараства с всяка изминала година- по данни на ДФЗ:

 • за Кампания 2016- подпомогнати са 6 716 фермери;
 • за Кампания 2017- подпомогнати са 8 250 фермери;
 • за Кампания 2018 – подпомогнати са 9 597 фермери;
 • за Кампания 2019- подпомогнати са 10 734 фермери;
 • за Кампания 2020 – подпомогнати са 11 634 фермери.
 • за кампания 2021- подпомогнати са 12 214 стопани.

От началото на прилагането на схемата до настоящия момент на земеделските стопани са изплатени общо над 512 млн. лева.

Към настоящия момент служебното ръководство на МЗм не е обявявало официално намерения за промени в утвурдените Указания и/или периода на прием по схемата, но препоръчваме да следите за актуална инфромация по темата в секция „Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ в сайта на МЗм👉ТУК!

Източник: www.mzh.government.bg; www.dfz.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!