Утре от 14:30 ч. народните представители от парламентарната Комисия по земеделието и храните ще разгледат ПРОЕКТ на Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.).

Вносители на проекта са народните представители: Мария Белова, Ирена Димова, Александър Мацурев, Димитър Гечев, Алтимир Адамов и Станислава Стоянова. Проекторешението предвижда:

 

„във връзка с необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика, министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Министерския съвет проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България“.

 

В мотивите на вносителите към проекторешението се посочва, че:

  • „Част от браншовите организации не подкрепят законопроекта като считат, че поради важността си изготвянето на проект на закон не следва да се ограничава във времеви граници, а е необходимо да се създаде закон, който да отчита реалните проблеми и да отговаря на съвременните потребности на обществото“;
  • „Предвид необходимостта от търсене на баланс в интересите на гражданите- собственици и ползватели на земеделски земи, и браншовите организации, както  и незавършилото формиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, целесъобразно е Народното събрание да измени решението си, като предложи създаване на законодателство за земеделските земи да продължи до момента, в който е постигната устойчивост и баланс на интересите между заинтересованите страни, както и чрез законови норми, които да дадат възможност за правилно прилагане на Общата селскостопанска политика. В момента има действаща правна уредба за земеделските земи и дейността на земеделските стопани няма да бъде повлияна от процеса по създаване на нов законодателен акт и срока, в който той ще бъде изготвен.“

Текст на проекта на решението, съдържащо и мотиви можете да откриете ТУК

 

ХРОНОЛОГИЯ:

  • Във връзка с изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., относно необходимост от усъвършенстване на отношенията в областта на собствеността, ползването, управлението и опазването на земеделските земи, на министъра на земеделието, храните и горите бе възложено да се  изготвят анализ и стратегия за развитие на поземлената собственост и поземлените отношения в Република България. Анализът и стратегията са внесени в Народно събрание на 28.12.2017 г., от която дата тече цитирания в решението на Народното събрание, 10-месечен срок за представяне на проект на единен законодателен акт.
  • Проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи е изготвен от работна група, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в изпълнение на Решение на Народното събрание, взето на заседание от 19.09.2017 година. Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на Портала за обществени консултации на 27.08.2018 г. със срок до 26.09.2018 г. По покана на председателя на Комисията по земеделието и храните към 44-то Народно събрание законопроектът е представен на редовно заседание на Комисията по земеделието и храните на 10 октомври 2018 г. След приключване на изказванията на народните представители по предложения проект, председателят на Комисията предложи да се разшири обхвата на законопроекта, като в него се уредят собствеността на земеделските земи, арендните отношения, както и опазването на селскостопанското имущество. Във връзка с направеното предложение, народните представители приеха Решение на 12 октомври 2018 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 16.10.2018 г.) за удължаване срока за изготвяне на законопроекта. С цитираното решение е възложено на министъра на земеделието, храните и горите да внесе законопроекта в Министерския съвет (МС) до 28 февруари 2019 г., след необходимото обществено обсъждане.
  • В изпълнение на Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. МЗХГ разработи проект на  Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи , който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ и на Портала за обществени консултации на 17.12.2018 г. със срок до 16.01.2019  г. В процедурата по обществено обсъждане на проектозакона постъпиха голям брой противоречиви становища от граждани и браншови организации. В тази връзка на 25 януари 2019 г. в МЗХГ бе проведена работна среща с представители на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). От страна на БАСЗЗ бе предложено да се отмени Решението на Народното събрание, в което 28 февруари 2019 г. е определен като срок за внасяне на законопроекта в МС. АЗПБ и НАЗ се обединиха около необходимостта да се създаде нова работна група, с включване на експерти от бранша, която в достатъчно дълъг срок да обсъди съществуващите поземлени отношения, в условията на широк обществен дебат, както и да подготви нов проект на закон с участието на всички заинтересованите страни – адекватен на съвременните социално-икономически условия в страната.
  • С Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.) отново е удължен срокът и е възложено на министъра на земеделието, храните и горите да внесе законопроекта в МС до 31 декември 2019 г. след необходимото обществено обсъждане.
  • В изпълнение на Решението на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. МЗХГ разработи проект на Закон за земеделските земи, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ и на Портала за обществени консултации на 05.11.2019 г. със срок до 05.12.2019  г., за който към момента се иска трета поредна промяна в първоначалното Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!