Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува на 21.07.2021 г. за обществено обсъждане проект на заповеди за изменение на насоките за кандидатстване и по двата приема на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020.

Предложените за обсъждане от УО промени са свързани с изменение на Условията за изпълнение по:

  • процедура BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 (първи прием);
  • процедура № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 (втори прием).

До 23:59 ч. на 28.07.2021 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Оперативните групи ще могат да подават до 4 междинни плащания в една календарна година 

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ се посочва, че предложената промяна е в отговор на постъпили мотивирани предложения от страна на всички одобрени за финансиране оперативни групи (от март и юли 2021 г.) по процедура № BG06RDNP001-16.001 „за предприемане на действия, които да улеснят изпълнението на одобрените проекти„. „Тази промяна ще осигури възможност за получаване на оборотни средства, които да улеснят изпълнението на одобрените проекти по процедурата.“, се посочва като аргумент в доклада.

Промените се уреждат в Условията за изпълнение на одобрени проекти по следния начин:

  • в т. 2. „Права и задължения на оперативната група“ от раздел II. „Критерии за допустимост, ангажименти и други задължения на бенефициентите“, подточка 7.2 се изменя така: 7.2 подадат искане до четири междинни плащания в една календарна година при спазване на всички условия, предвидени в административния договор и настоящите Условия за изпълнение и Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители“;
  • в точка 2 и точка 2.1 от раздел „Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане“ се изменят така: 2. Междинно плащане е допустимо не повече от четири пъти в една календарна година за срока на изпълнение на проекта. 2.1 Искане за  междинно плащане за съответния отчетен период може да се подава в срок до 30 дни след изтичане на всяко тримесечие и/или шестмесечие, и/или деветмесечие, и/или дванадесетмесечие на съответната календарна година. Към искането за междинно плащане се отчитат дейности и разходи, извършени и платени до края на тримесечието, предхождащо искането за плащане, които не са включени в предходно искане за плащане. При подаване на първо междинно искане за плащане бенефициентът има право да отчете и заяви всички дейности и разходи, извършени от датата на сключване на административния договор до края на тримесечието, предхождащо подаване на искането за плащане“.

Промените в образеца на административен договор по процедурите целят облекчаване на бенефициентите при изпълнение на одобрените проекти

И в двата проекта на заповеди се предвижда следното изменение в Приложение № 10 „Образец на административен договор“ в чл. 14, ал. 4 се изменя така: „(4) Когато искането за изменение на договора води до увеличаване на общата стойност на финансовата помощ, посочена в чл. 2, ал. 2, Управляващият орган и Фондът уважава искането за изменение при спазване на изискванията, посочени в ал. 3, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишаването се поема като собствен принос от Бенефициента.

Пакет документи към общественото обсъждане по процедура BG06RDNP001-16.001 (първи прием)

Пакет документи към общественото обсъждане по процедура BG06RDNP001-16.003 (втори прием)

Припомняме, че на 19 юли 2021 г. изтече срокът на общественото обсъждане на предложените от УО промени в образеца на административен договор по двете горепосочени процедури на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020, които са включени и в настоящата обществена консултация.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!