1 991 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 на обща стойност от 1 471 156 421.56 лв.

787 601 062.61 лв. е общият размер на заявената по проектите субсидия при 431 997 104 лв. определен общ размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти.

Това установи справка, направена днес в 17:35 ч. от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020). Очаква се ДФ „Земеделие“ да излезе с официална информация за броя на дублираните проекти, тъй като съгласно условията за кандидатстване на разглеждане подлежи само последния подаден по време проект, а предходните се считат за оттеглени.

В периода 19 април- 30 септември 2021 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе 17:30 ч. на 30.09.2021 г.

По процедурата можеха да кандидатстват земеделски стопани и признати групи/организации на производители. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше: да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на кандидатстването; да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) не по-малко от 8 000 евро.

431 997 104 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата; 29 337 лв. е минималният размер на общите допустими разходи за един проект, а 2 933 700 лв. е максималният. До 488 950 лв. на проект бе ограничен максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

1. 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

  • а) за инвестиционни разходи в обхвата на NGEU (посочени в Приложение № 1 на Указанията за кандидатстване), с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 %;
  • б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

2. 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

  • а) за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 %;
  • б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 %;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато след класирането по критериите за оценка за проектното предложение не е наличен финансов ресурс по Инструмента на ЕС за възстановяване (ЕИВ). В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ. БФП за инвестиции, попадащи в Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, се финансира изцяло от бюджета по Инструмента на ЕИВ за възстановяване. При изчерпване на финансовите средства от ЕИВ, тези разходи се финансират от ЕЗФРСР до размера на финансовата помощ по т. 1 или т. 2 в рамките на общия размер на БФП по процедурата.

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

 

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането и разясняването на новостите по подмярка 4.1

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмярката и представена от ЗУ на НСМ като РЕЗЮМЕ, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната, популяризиране на актуланите разяснения на УО и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на подмярката, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмярката и новостите пряко сред потенциални бенефициенти в рамките на реализираните събития:

Ключови експерти от ЗУ на НСМ участват активно в дискусиите на Тематичната работна група към МЗХГ за разработване на нормативните документи по прилагането на подмярката, както и гостуват в заседанията на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, благодарени на което събраните от ЗУ на НСМ мнения и коментари от членовете и приятелите на НСМ биват транслирани към УО. Така ЗУ на НСМ, реализрайки подхода „отдолу-нагоре“, допринася за подобряване прилагането на политиката.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите и експедитивност на администрацията при оценката и договорирането на проектите!

Източник: http://2020.eufunds.bg; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!