Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 43 проекта, подадени в рамките на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 (първи прием по подмярка 5.1).

Подпомагането по подмярката е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните. 47 проекта за 42 млн. лева бяха подадени по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 в рамките на първия прием, който бе реализиран в периода от 8 май 2020 г. до 10 юли 2020 година. 42 017 523.53 лв. е общата стойност на всички подадени проекти в първия прием. 25 592 859.82 лв. е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения при общ размер на БФП по прецударата от 45 905 931 лв.

34 проекта преминават на етап ТФО, 1 проект е оттеглен, 8 не преминават на ТФО

В резултат на приключилата ОАСД 34 проектни предложения преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка (ТФО), 1 проектно предложение е оттеглено, а останалите 8 не преминават на етап ТФО.

Оценката на проектните предложения съгласно условията за кандидатсване по процедурата включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

👉В сайта на ДФЗ-РА е публикуван👉Списък с проектите, които не преминават на последващ етап техническа и финансова оценка.

ДФЗ ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускането до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап за оценка- ТФО.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подмярка 4.1 на ПРСР: Увеличават с 5 млн. евро бюджета и крайния срок до 30 септември. До 10 юни е обществено обсъждане на промените!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!