Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.

Промените предвиждат редакция на технически грешки в Приложение № Е „Договор за поръчителство“ към Условията за изпълнение на одобрени проекти по горецитираната процедура.

До 5 юли 2021 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари на следната електронна поща 👉 rdd@mzh.government.bg

 

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ се пояснява, че предложените за обществено обсъждане промени са базирани на писмено предложение на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) от 07.05.2021 г. за промяна образеца на договора за поръчителство, „с които ще се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения“.

Запознайте се с пакета документи към 👉Общественото обсъждане на проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!