• № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ (тук „занаяти“),
  • № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ (тук „услуги“) и
  • № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“ (тук „производство“)

по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, чието обществено обсъждане приключи на 25.08.2021 г.

Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения, изтъкват от УО.

Измененията касаят Приложение № 9 „Образец на административен договор“ по горецитираните процедури по отношение на хипотезите, при които не се допуска изменение и/или допълнение на договора.

В докладите на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ и се пояснява, че с писмо от юли 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ е представил предложения за промяна в образеца на административен договор „като посочва, че по този начин ще се улесни изпълнението на сключените административни договори по подмерките. Също така, ДФ „Земеделие“ изразява становище, че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките, за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУЗЕСИФ. С цитираната разпоредба се възпрепятства възможността да се одобряват искания за изменение на административния договор, което от своя страна води често до невъзможност за изпълнение на договорните задължения и респективно до неизпълнение на административните договори. С писмо № 10-807/ 06.08.2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ допълни своите предложения за промяна на административния договор в същата посока по отношение текстовете за намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ. В допълнение, към Управляващия орган са постъпили запитвания от бенефициенти във връзка с последиците от пандемията от КОВИД-19 и невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение“.

Пакет на документи към промените по процедурата за „занаяти“ 👉Заповед №РД09-946/15.09.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“

Пакет на документи към промените по процедурата за „услуги👉Заповед №РД09-943 от 15.09.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“

Пакет на документи към промените по процедурата за „производство👉Заповед № РД09-945/15.09.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.004 – Производство на продукти, които не са включени в приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз”

В докладите на на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ, касаещи процедурите за „производство“ и „занаяти“ се посочва, че по писмено предложение на Държавен фонд „Земеделие“ за промяна на образеца на административен договор, се предлага отпадане на условието за представяне на обезпечение към заявка за междинно плащане в административния договор, в съответствие с Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!