Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката на административно съответствие и допустимост на 156 проектни предложения, подадени през 2018 г. в рамките на приема по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 (тук „услуги“).

Припомняме, че приемът по подмярка 6.4.1 бе реализиран в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. чрез ИСУН, а допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.

Цел на процедурата е: 1/насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; 2/ намаляване на сезонните колебания в заетостта; 3/ насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони; 4/ асърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

ДФЗ напомня за увеличения с 16.7 млн. евро бюджет по процедурата за „услуги“ на подмярка 6.4.1 (Заповед № РД09-696 от 12.07.2021 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020). Припомняме, че съгласно условията за кандидатстване бюджетът по процедура № BG06RDNP001-6.003 е разделен на три отделни подбюджета, които съгласно Заповед №РД09-696/ 12.07.2021 г. стават:

  1. Размерът на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и  „Дневни грижи за малки деца“ се учеличава от 7 млн. евро на 13.7 млн. евро (или от 13 690 600 лева на 26 794 460 лева);
  2. Размерът на БФП за кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани, за дейности, различни от т. 1 се учеличава от 16.8 млн. евро на 26.8 млн. евро (или от 32 857 440 лева на 52 415 440 лева);
  3. Размерът на БФП за кандидати земеделски стопани за дейности, различни от т. 1 се запазва на 11.2 млн. евро (21 904 960 лева).

Благодарение на увеличението бе предоставена възможност за финансиране на всички допустими проектни предложения, получили не по-малко от 40 точки по критериите за подбор на предварителна оценка.

Само 59 проекта преминават до ТФО- кандидатите могат да подадат писмени възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН!

Оценката и класирането на проектните предложения по процедурата съгласно условията за кандидатства се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно ОАСД.

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена ТФО. След приключване на етап ТФО кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени от ДФЗ за подписване на административни договори.

👉На интернет страницата на ДФЗ е публикуван👉 списък с проектите, които не преминават на последващ етап ТФО.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!