164 микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти и признати групи и организации на производители получиха финансова подкрепа по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата от COVID-19” на ПРСР 2014- 2020. Изплатената от ДФЗ подкрепа е 6,7 млн. лева.

Предстои ДФЗ да финализира обработката на останалите одобрени 30 заявления за подпомагане по подмярка 21.3, след което да пристъпи към изплащане на извънредната помощ.

Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярка 21.3 бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г., обявеният бюджет на подмярката е 7 321 096 лв., а таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро.

Въз основа на решение на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020 от 22.12.2020 г. за промени във финансовия план на мярка 21 чрез техническо прехвърляне на средства в рамките на трите подмерки на мярка 21 (намаляне на разполагаемия бюджет по подмерки 21.1 и 21.2 и увеличаване на този  по подмярка 21.3), изпълнителният директор на ДФЗ издаде Заповед № 03-РД/3575#1 от 15.01.2021 г. за увеличаване бюджета на приема по подмярка 21.3 от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв. С увеличението от 899 800 лв. ще бъдат финансирани всички одобрени за подпомагане по подмярката кандидати.

По данни на ДФЗ за подмярка 21.3:

 • 211 са общо подадените заявления за подпомагане;
 • 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г.
 • 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година;
 • най-много заявления по COVID 3 са подадени в обл. София град – 32, следвани от обл. Пловдив – 30, обл. Варна и обл. Велико Търново – 12, обл. Стара Загора – 11, обл. Търговище и обл. Благоевград – 10;
 • oт общо подадените 211 заявления, одобрени за подпомагане са 194.

Подпомагането по подмярка COVID 3 е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!