Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 5) на тема „Подкрепа за Smart villages в България“.

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, имащи опит и отношение по темата, да се включат при сформирането на състава на ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България“, да заявят своя интерс за участие в предстоящото заседание и бъдещата съвместна работа.

Даването на приоритет на тази актуална и значима тема е в контекста на напредналия процес на стратегическото планиране у нас и заложените в Европейския зелен пакт нови инициативи на Европейската комисия, определящи амбициозни цели към Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), а така и към множество други политики на ЕС за постигането на двойния „зелен“ и „цифров“ преход на икономиката на ЕС във всички региони и селски общности.

Заседанието на ТРГ 5 е определено за 30 август 2022 г. от 10:30 до 15:30 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“, гр. София, при дневен ден съгласно 👉ПРОГРАМАТА*

 

 

Новата ТРГ 5 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни идеи и препоръки в процеса на разработването на националния Стратегически план по ОСП за периода 2023- 2027.

Основният фокус и цел на ТРГ 5 ще бъде изготвянето на проект на дефиниция за „Smart villages“ и препоръки за подпомагане на прилагането на концепцията  в България. Работата на ТРГ 5 ще се основава на изготвено по темата проучване, идентифицираните добри европейски практики и иновативни модели, отчитайки приноса на проведената от ЗУ на НСМ през юни 2022 г. работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“. Допълнителна информация за дейността на ТРГ 5 ще бъде предоставена в нашата секция „Тематични работни групи“.

Очакваме в ТРГ 5 представители на:

 • организации на МИГ и представители на МИГ;
 • организацията на общините (НСОРБ) и представители на общини;
 • организации на читалища и представители на читалища;
 • организации на/представители на земеделски/горски производители;
 • организации на/представители на преработватели;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;
 • представители на други Управлящи органи на ЕСИФ, ангажирани с подхода ВОМР и ЦКЗ;
 • представители на научната и академичната общност, работещи по теми в областта на селските райони, местните общности, ВОМР, МИГ и пр.;
 • различни структури/мрежи/движения/хъбове и пр., подкрепящи развитието на „smart villages“ и дигитализацията в селските райони;
 • експерти и др. заинтерсовани страни, участвали в програмирането и прилагането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, подготовката на СП по ОСП 2023-2027 и др.

Организирането на ТРГ е една от дейностите, възложени от МЗм за изпълнение от ЗУ на НСМ. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ, от членовете на Координационния Комитет и експертните групи към него, експертите на ЗУ на НСМ или от регионалните координатори на НСМ, както и по инициатива на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020. ТРГ работи на доброволен принцип в рамките на:

 • определен мандат по отношение на конкретен обхват на проучване, анализ и/или доклад по определената тема;
 • експертен състав (обичайно участници в ТРГ до около 12 експерта, активно участващи в срещите);
 • период на дейност (достатъчен за подготвянето на материалите и обсъждането им с експертния състав).

 

Искате ли да станете член на Тематичната работна група?

Моля, заявете Вашия интерес на e-mail: office@ruralnet.bg, Таня Георгиева- тел. 089 229 2597.

Присъединяването към ТРГ на НСМ Ви позволява да споделяте своите знания и да се учите от другите. Това може също да помогне за разширяването на Вашата професионална мрежа и да постави началото на ново сътрудничество.

Тъй като местата за срещата са ограничени, приканваме тези от Вас, които желаят да участват в заседанието на ТРГ 5 да потвърдят най-късно до 15:00 ч. на 29 август 2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ПОКАНА за предстояща работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!