Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационни семинари „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“. Събитията са насочени към потенциални бенефициенти малки стопанства, както и към всички проявяващи интерес към подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 и желаещи да научат за интерактивния иновационен модел на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).

Информационните семинари ще се проведат както следва:

9 юли 2019 г. от 10:00 в гр. Велико Търново

11 юли 2019 г. от 10:00 в гр. Благоевград

Дневеният ред на семинарите можете да намерите в в прикачения към публикацията файл ПРОЕКТ на Програма.

Очаквайте скоро финалната Програма.

Основни цели на информационния семинар са:

  • развитие на капацитета на потенциалните бенефициенти по ПРСР 2014-2020;
  • популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на: икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; за ускоряване на тяхната модернизация и технологично обновление, както и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени;
  • популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 4.2.2 от Тематичната подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на инвестиции в преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти;
  • популяризиране на актуална информация за възможностите, които подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки, за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари;
  • представяне на конкретни добри практики по ПРСР 2014-2020 за най-пряко достигане на посланията до потенциалните бенефициенти и популяризиране на позитивния принос на Програмата;
  • популяризиране на интерактивния иновационен модел в рамките на ЕПИ-АГРИ, преодоляване на дефицита на публична информация, активизиране на интерес към подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, представяне на европейски опит в иновациите при късите вериги за доставка на храни;
  • популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове.

Тъй като капацитетът на залите за семинарите е ограничен и с оглед своевременното организиране на логистиката на срещата, приканваме тези от Вас, които желаят да участват да уведомят ЗУ на НСМ до 05.07.2019 г. (петък).

ПРОЕКТ_Програма_9 и 11 юли 2019_Информационни семинари за потенциални бенефициенти

Контакт за потвърждаване на участие и детайли относно събитието: e-mail: office@ruralnet.bg; Рая Лечева; тел. 0887 513 431.

 

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!