На 29 септември 2020 г. платформата (интергрупа) на заинтересованите страни към Европейския парламент „Биоразнообразие, лов, провинция“ проведе конференция на високо равнище на тема „Стратегия от фермата до трапезата: Осигуряване на здравословен баланс между европейските хранителни системи и опазването на биологичното разнообразие“. Домакин на събитието бяха председателят на интергрупата, евродепутатът Алваро Амаро (ЕНП) и заместник-председателите евродепутатът Джереми Децерле (Renew Europe) и евродепутатът Кармен Аврам (S&D). С изключителна посещаемост от над 250 онлайн участници, срещата беше организирана съвместно с Европейската федерация за лов и консервация (FACE) и Европейската организация на собствениците на земи (ELO).

По време на конференцията представители на Европейския парламент (ЕП), Европейската комисия (ЕК) и съответните заинтересовани страни представиха своите виждания по отношение на амбициозния път към устойчива хранителна верига, изискващо необходимите действия за опазване на природата. Собствениците/управляващите земите и ловците поделиха своите очаквания за това как ефективно да се приложи стратегията „От ферма до трапезата“ (съкратено на агнлийски език „F2F“), която има за цел да установи нов и по-добър баланс между природата, хранителните системи и биологичното разнообразие, и в същото време да увеличи европейската конкурентоспособност и устойчивост. Спирането на загубата на биологично разнообразие и опазването на природата и дивата природа ще бъде от решаващо значение, както и ролята на играчите от селските райони за осъществяването на този голям преход.

Алваро Амаро докато определя стратегията като „всеобхватна и изчерпателна“ подчерта, че много въпроси за това как да се изпълнят целите, без да се налага неоправдана тежест върху земеделските производители, остават отворени: „Без балансирано предложение рискуваме да създадем структурни смущения със сериозни социални и икономически последици“. Той завърши, заявявайки „нашата група тук, в Европейския парламент, ще продължи да бъде много активна след диалога между европейските институции относно тази стратегия, имайки предвид – винаги – че без ферма няма вилица …“

Джереми Децерле подчерта, че за постигане на целите, заложени в F2F, е изключително важно да се включат общностите от селските райони, по-специално фермерите, които трябва да изпълнят тези цели. Като докладчик в сянка на Renew Europe за Общата селскостопанска политика (ОСП) относно стратегическите планове, той подчерта, че предлаганите в рамките на следващата ОСП еко-схеми трябва да подпомагат земеделските производители в прехода към устойчиви хранителни системи.

Кармен Аврам подчерта, че ловците отдавна са били свидетели на драматичния упадък на дивата природа, по-специално: дребен дивеч, опрашители и растително биоазнообразие в земеделските райони. Ловците са много активни в опазването на биологичното разнообразие в земеделските земи в Европа, както се докладва ежегодно от Манифеста за биологичното разнообразие на FACE . Обръщането на теденцията на загуба на биологично разнообразие обаче изисква по-значителни усилия и може да бъде успешна само, ако има силна политическа воля за възприемане на нов подход. Земеделските стопани са ценни съюзници и следователно трябва да получат подкрепа, когато са изправени пред предизвикателството да направят хранителните системи на ЕС устойчиви.

Александра Николакопулу, Ръководител на отдел „Стратегия от фермата до трапезата“ в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на ЕK (DG SANTE), направи преглед на целите и задачите на F2F. Тя подчерта социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, свързани с хранителните системи на ЕС, на които F2F иска да отговори. Позовавайки се на връзките между следващата ОСП и Зелената сделка, тя подчерта необходимостта от съвместимост между тези две политики и визира работния документ на Комисията по анализа на съвместимостта на ОСП с целите на F2F. Тя добави, че Комисията ще осигури съгласуваност между F2F, Стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. и новата ОСП, изготвяйки препоръки до всяка държава-членка преди официалното представяне на техните национални стратегически планове за ОСП.

Почетен проф. Алън Бъкуел, директор изследвания на фондация RISE, се фокусира върху аспекти, които F2F не разглежда изцяло, а именно деинтензификацията на селскостопанския сектор, която увеличава пространството за биоразнообразие и едновременно с това гарантира продоволствената сигурност. Коментирайки целта от 25% за биологично земеделие, установена във F2F, той потвърди, че при обсъждането на устойчивото земеделие, дебатът трябва да се съсредоточи върху приноса на новите технологии, като например: редактиране на гени и нови техники за отглеждане на растения, за да се направи преход към устойчиви хранителни системи.

Д-р Франсис Бърнър, старши изследовател по консервация и ръководител на проекта PARTRIDGE Interreg NSR, подчерта, че земеделието и биологичното разнообразие могат да съществуват едновременно. Той представи преглед на проекта PARTRIDGE, който има за цел да покаже какви решения за управление могат да подобрят биоразнообразието и екосистемните услуги с минимум 30% до 2023 г. В проекта участват различни партньори като изследователи, земеделски съветници, природозащитници, ловци, държавни служители и земеделски производители с включване на реални примери за това как се постигат целите.

Г-н Зено Пиати , второ поколение биофермр и член на ELO, базиран в Австрия, сподели своя опит и как търсенето на биологични продукти бързо се увеличава през последните години. Той постави под въпрос дали целта от 25% за биологично земеделие, определена от ЕК, може да повлияе негативно на пазара на биологични продукти и спомена значението на стимулирането на търсенето на биологични храни.

Европейската федерация FACE организира по-рано (на 23 септември 2020 г.) онлайн конференция на тема „Може ли следващата ОСП да направи място за природата?“ с евродепутат Херберт Дорфман (ЕНП) и евродепутатът Мартин Хлавачек (Renew Europe), за да обсъдят какви мерки могат ефективно да преобърнат тенденцията на загуба на биологично разнообразие в земеделските земи в Европа. Имаше широка дискусия за потенциални мерки, включително фиксиран процент земя, която да бъде оставена като „пространство за природата“. Ясно е, че има различни виждания за това каква роля трябва да играят предварителните условия в новата ОСП (авт.бел. наборът от задължителни базови условия, на които трябва да отговори ферврът, за да получава подпомагане по ОСП) и доброволните за фермерите еко-схеми. Всички оратори обаче се съгласиха, че биологичното разнообразие трябва да бъде по-добре приоритизирано.

И двамата евродепутати, участвали в събитието подчертаха, че земеделските производители трябва да играят ключова роля, за да гарантират, че екологичните мерки дават ефективни резултати. Проф. Себастиан Лакнер подчерта спешната необходимост от повишаване на амбицията за опазване на околната среда в следващата ОСП. Той посочи ниската ефективност и ефективност на екологичния подход 2014-2020 г. и необходимостта от подобряване на агроекологичните мерки, особено в първия стълб. Д-р Дитер Кьомле показа взаимовръзките между особеностите на ландшафта, плащанията за агроекологията и данните за лова в Австрия. Освен това проф. Лакнер изрази загриженост относно признаците на отслабена условност (авт.бел. предварителни условия) и като цяло ниска амбиция за опазване на околната среда на ниво Съвет, чрез изключения и гъвкавост.

Д-р Дейвид Скалан подчерта, че ловците отдавна са били свидетели на драматичния спад на ловните и невъзможни за ловуване видове главно поради засилването на земеделието в Европа. Той подчерта, че 7-те милиона ловци в Европа активно призовават за много по-добра ОСП за биологичното разнообразие, което включва строги предварителни условия. Включвайки се в международната перспектива, Люк Бас потвърди, че Зелената сделка и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. не биха били надеждни, ако следващата ОСП не се отрази на биологичното разнообразие.

От FACE посочват „Сега топката е в ръцете на членове на Европейския парламент, който скоро ще има уникалната възможност да оформи следващата ОСП. Остава да разберем колко амбициозно е желанието на Съвета на Европейския съюз, след като влезе в тристранните преговори с Парламента.“

Източник: www.face.eu; www.europeanlandowners.org; FACEforHunters

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!