На 28-29 юни 2021 г. в Люксембург в рамките на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство министрите на земеделието в ЕС потвърдиха предварителното споразумение по ключовите елементи на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), постигнато с Европейския парламент (ЕП) по време на супертриалога от 24-25 юни 2021 г.

👉Пресконференцията от 25 юни 2021 г. за резултатите от тристранните преговори, която дадоха Норберт Линс, председател на Комитета по земеделие на ЕП с Петер Яр, Улрике Мюлер и Ерик Андрие, докладчици по реформата на земеделската политика на ЕС, можете са проследите👉ТУК📌

На последното председателствано от Португалия заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство на 28-29 юни 2021 г. земеделските министри от ЕС потвърдиха постигнатото с ЕП предварително споразумение относно реформата на ОСП. Основната точка в дневния ред на заседанието на Съвета  беше реформата на ОСП. Португалското председателство поиска от министрите да приемат временното споразумение по основните политически въпроси, постигнато с ЕП по време на междуинституционалните преговори в четвъртък и петък миналата седмица (24-25 юни 2021 г.) След обсъждане на някои от основните точки, включително екологичните мерки и социалното измерение на ОСП, министрите приеха временната сделка постигната с Парламента относно трите регламента, съставляващи пакета за реформа на ОСП.

„Днес се договорихме за най-амбициозната ОСП до момента. Това е добра сделка за фермерите и за Европа, което ще укрепи европейската система за хранително-вкусова промишленост, като я направи по-устойчива и по-справедлива за всички. Споразумението предвижда модернизирана ОСП, която подкрепя прехода към по-екологично и по-благоприятно за климата земеделие, увеличава зачитането на социалните и трудовите права и гарантира, че фермерите остават конкурентоспособни, без да оставят никого зад себе си.“, Мария до Сеу Антунеш, министър на земеделието на Португалия.

 

👉Публичните дискусии в Съвета от 28 и 29 юни 2021 г. можете са проследите👉ТУК📌

👉С компромисния пакет от 28 юни по ОСП след проведения на 24- 25 юни 2021 г. супертриалог можете да се запознаете 👉ТУК📌 

Основни моменти от постигнатото споразумение за ОСП 2023-2027

По-справедлива ОСП

  • За пръв път в ОСП е заложено социално изискване, което означава, че за да бъдат подпомагани по линия на ОСП, селскостопанските производители ще трябва да съблюдават известни елементи на европейското социално и трудово право.
  • Преразпределянето на подпомагането ще бъде задължително. Държавите членки ще преразпределят най-малко 10 % в полза на по-малките стопанства, като в стратегическия си план ще трябва да посочат как планират да действат. Държавите-членки могат да използват преразпределително допълващо плащане или да решат постепенно да намаляват годишните директни плащания за фермери над 60 000 евро и да ги ограничат на 100 000 евро. Ако се въведе такава схема, националните правителства могат да позволят на приспада 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намаляване.
  • Подпомагането на младите селскостопански производители (до 40 години вкл.) ще трябва за всяка държава членка да възлиза вече поне на 3 % от бюджета ѝ за подпомагане на доходите по ОСП. Тук би могло да спада подпомагането на доходите, на инвестициите, на започването на дейност от млад селскостопански производител и др.
  • Запазване на 13+2% за обвързано подпомагане и 3 млн. евро дерогация; относно картофите се включват само тези за нишесте.

По-екосъобразна ОСП

Новата ОСП ще подпомага прехода към по-устойчиво селско стопанство с по-амбициозни цели във връзка с климата, за опазване на околната среда, както и за хуманно отношение към животните. Така провеждането ѝ е съобразено с Европейския зелен пакт и с неговите стратегии „От фермата до трапезата“ и за Биологичното разнообразие 2030. Предвидени са и нови инструменти, които да доведат до по-целенасочени и по-ефективни действия във връзка с климата, за опазване на околната среда, както и за хуманно отношение към животните.

  • Съгласуваност с Европейския зелен пакт: Новата ОСП е напълно съобразена със законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата. Плановете за ОСП ще допринесат за постигането на целите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и за Биологичното разнообразие 2030; те ще бъдат актуализирани с оглед на промените в законодателството в областта на климата и околната среда в резултат на Европейския зелен пакт.
  • Обвързващи изисквания: минималните изисквания, които селскостопанските производители трябва да съблюдават, за да бъдат подпомагани по линия на ОСП, вече са по-строги. Например във всяко стопанство поне 3 % от обработваемата земя ще бъде предвидена за непроизводствени цели и в полза на биоразнообразието, като чрез подпомагане по линия на екосхемите тази площ може да достигне 7 %. Влажните зони и торфищата ще бъдат поставени под закрила.
  • Държавите членки ще бъдат задължени да предлагат екосхеми. С този нов доброволен инструмент ще се възнаграждават селскостопанските производители, чиято дейност е с грижа към околната среда и с ограничено въздействие върху климата (биологично земеделие, агроекология, интегрирано управление на вредителите и др.) и които подобряват жизнените условия на животните. Държавите членки ще трябва да заделят за екосхеми най-малко 25 % от бюджета си за директни плащания. Ще се прилага „двугодишна фаза на обучение“ и допълнителната гъвкавост, при която неусвоените средства от еко- схемите ще могат да се прехвърлят към други необвързани схеми на директните плащания и мерки за развитие на селските райони.
  • Най-малко 35 % от финансирането за развитие на селските райони ще бъде предвидено за агроекологични ангажименти — грижа към околната среда, ограничено въздействие върху климата, хуманно отношение към животните.
  • Бюджетът на ОСП трябва да допринася значително за общите разходи на Съюза по отношение на климата. За да бъдат изчисленията реалистични и надеждни Комисията ще изостави съществуващите методи и ще прибегне до нов, диференциран подход.

Ново социално измерение

Новата ОСП поставя по-голям акцент върху социалното измерение на земеделието. Съгласно новото споразумение земеделските производители и други бенефициери, получаващи директни плащания, ще бъдат обект на административно наказание, ако не осигурят адекватни условия за заетост, определени в съответното законодателство на ЕС. За първи път земеделското законодателство на ЕС включва социално измерение и отбелязва историческа стъпка напред в начина, по който ОСП отчита условията за земеделските работници. Най-късно до 01.01.2025 г. държавите членки трябва да предвидят прилагането на този нов механизъм в стратегическите планове по ОСП.

По-високи санкции при многократни нарушения

Тези бенефициенти, които многократно не спазват изискванията на ЕС (напр. относно околната среда и хуманното отношение към животните), ще бъдат изправени пред засилени санкции- 10% спрямо днешните 5%.

Българската позиция в Съвета по селско стопанство и рибарство на 28-29 юни 2021 г.*

В заседанието участва служебният министър на земеделието, храните и горите- проф. д-р Христо Бозуков, който препотвърди отстояваната до момента българска позиция и изрази позицията на страната ни по някои ново аспекти от дебата за ОСП 2023-2027. Информация какво защитава България можете да получите от съобщението на МЗХГ👉 ТУК, както и от състоялите се публичните дискусии в Съвета от 28 и 29 юни 2021 г. 👉ТУК📌

Следващите стъпки

Предстои работа на междуинституционално равнище по оставащите технически подробности на предложената реформа. Преди да влезе в сила, новата ОСП, която е уредена с три регламента — хоризонтален регламент, регламент за стратегическия план и регламент за общата организация на пазарите, трябва да бъде официално одобрена от Европейския парламент и приета от Съвета. Новата ОСП ще обхваща периода 2023 – 2027 г., а дотогава ще продължи да се прилага преходна договореност, по която е постигнато споразумение в края на 2020 г.

До 31 декември 2021 г. държавите членки ще трябва да представят своите проекти на национални стратегически планове по ОСП 2023-2027 за одобрение от Комисията. След това Комисията ще разполага с шест месеца, за да ги оцени и одобри, а те самите ще влязат в сила от началото на 2023 г.

Източник: www.consilium.europa.eu; www.europarl.europa.eu; https://ec.europa.eu/commission/; EUAgri

*Публикацията е актуализирана на 30.06.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!