Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 (прием 2019 г.), с която се увеличава с 2,37 млн. евро бюджета по процедурата.

„С посочения допълнителен бюджет ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост (успешно преминали на етап Техническа и Финансова Оценка) и получили до 26.83 точки по критериите за оценка.“, се посочва в доклада на директора на Дирекция „Развитие на слеките райони“ към МЗХГ.

Документите са публикувани в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК и в сайта на МЗХГ👉ТУК.

09 юли 2021 г. до 23:59 ч. е крайният за подаване на предложения и възражения по публикуваните към процедурата за обществено обсъждане проекти на документи. Предложения и възражения могат да бъдат изпращани чрез ИСУН 2020 и на следния интернет адрес👉rdd@mzh.government.bg

 

По проведената през 2019 г. процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 бе определен бюджет в размер на 22 млн. евро (43 027 600 лв.). В рамките на приема са подадени общо 2 459 проектни предложения, представени от малки земеделски стопани, по които е заявена финансова помощ в размер на 72 139 683 лева.

До момента по процедура № BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 са сключени 1 428 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стоийност 41 893 236 лв. По данни на УО, към настоящия момент сключените административни договори обхващат 58,07 % от подадените проектни предложеният. Съгласно актуална информация на Държавен Фонд „Земеделие“ – РА, към момента са налични свободни средства по подмярката. В тази връзка и с оглед големия интерес по процедурата, УО предлага за обсъждане увеличение на бюджета с 2 370 000 евро публични средства, които са в рамките на наличния остатъчен бюджет.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!