Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 629 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.  

На следващ етап за техническа и финансова оценка (ТФО) преминават 1 288 проекта.

В периода от 30 ноември 2021 г. до 2 март 2022 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020. В рамките на реализирания през ИСУН 2020 прием бяха подадени 1 629 проекта, от които до първи етап на оценяване по критериите за административното съответствие и допустимост достигнаха 1 496 проекта. След разглеждането им от ДФЗ:

  • 1 288 проекта проекта преминават на етап ТФО;
  • 184 проекта не преминават на етап ТФО.

Недопуснатите до ТФО кандидати имат 1 седмица да подадат чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ!

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап. ТФО се извършва само за тези, които са преминали успешно ОАСД. След приключване на етап ТФО кандидатите, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за подписване на административни договори.

На интернет страницата на ДФЗ са публикувани:

39 116 000 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

По процедурата можеха да кандидатстват регистрирани земеделски стопани (физически лица, навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите) с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително, които са микро- или малки предприятия по смисъла на ЗМСП.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два етапа: 1/ първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор; 2/ второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

НССЗ  изготвяше напълно безплатно проекти на кандидатите.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката и одобрението/отхвърлянето на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

При непредставяне на изискана от ДФЗ допълнителна информация или разяснения в указан срок проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или съответно да получи помалък брой точки.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: ДФЗ-РА; https://ruralnet.bg/

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!