Административната оценка на 19 проекта за улици по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 приключи. Кандидати, чиито проектни предложения не преминават на етап техническа и финансова оценка, могат да подадат в едноседмичен срок чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)  информира, че приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 19 проектни предложения, подадени по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020.

ДФЗ публикува списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка (ТФО). Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, предложението за отказ ще бъде изпратено на всеки от кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок от съобщаването чрез ИСУН, кандидатите могат да подадат в ИСУН писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред изпълнителния директор на ДФЗ. За подробните мотиви за недопускането, кандидатите ще бъдат уведомени чрез ИСУН.

Приемът по процедурата бе в периода 06.03.2018 г.- 09.07.2018 г., а подаването на проектните предложения се реализира изцяло чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

👉 МЗХГ публикува заповедите за увеличение на бюджета за „улици“ и „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Въз основа на Заповед № РД09-249 от 6 март 2020 г., доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 206 от 6 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -398 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите, Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 увеличи бюджета по процедурата. С допълнителния финансов ресурс от 22 075 379,79 лева средствата по процедурата възлизат на 141 280 270,10 лева. ДФЗ пояснява, че средствата са достатъчни за обработка на проектните предложения, получили от 43 до 29 точки включително.

Източник: ДФЗ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!