Административната оценка на 8 проекта за ремонт и оборудване на общински детски градини по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 приключи. Кандидати, чиито проектни предложения не преминават на етап техническа и финансова оценка, могат да подадат в едноседмичен срок чрез ИСУН възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)  информира, че приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 8 проектни предложения, подадени по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват в следната последователност:

  • Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет);
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ДФЗ публикува списъците с проектите👉 № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина , които не преминават на последващ етап ТФО. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, предложението за отказ ще бъде изпратено на всеки от кандидатите и чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). В едноседмичен срок от съобщаването чрез ИСУН, кандидатите могат да подадат в ИСУН писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред изпълнителния директор на ДФЗ. За подробните мотиви за недопускането, кандидатите ще бъдат уведомени чрез ИСУН.

Приемът по процедурата бе в периода 06.03.2018 г.- 09.07.2018 г., а подаването на проектните предложения се реализира изцяло чрез ИСУН 2020.

 

👉 МЗХГ публикува заповедите за увеличение на бюджета за „улици“ и „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Със Заповед № РД09-248 от 6 март 2020 г., доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 221 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -395 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020, МЗХГ увеличи  бюджета по процедурата. С допълнителния финансов ресурс от 8 498 391,72 лева средствата по процедурата възлизат на 18 628 792,67 лева. ДФЗ пояснява, че увеличеният бюджет е достатъчен за обработка на всички подадени проектните предложения по процедура „Детска градина“.

Източник: ДФЗ; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ: Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!