Одобрената сума е с 37 % по-висока от сумата, отпусната през миналата година.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет в размер на над 280 млн. евро от бюджета на ЕС за повече от 120 нови проекта по програмата LIFE. Средствата от ЕС ще са част от инвестиции на обща стойност близо 590 млн. евро и ще допринесат за постигането на амбициозните цели на проектите по отношение на околната среда, природата и действията в областта на климата.

Това включва големи инвестиции, насочени към подобряване на биологичното разнообразие в Европа, подобряване на енергийната ефективност в сградите и намаляване на отрицателното въздействие на енергоемките индустрии на нашата планета.

Новите проекти ще помогнат за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като подкрепят стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС за кръгова икономика, съдействат за екологосъобразното възстановяване от пандемията от коронавирус и допринасят за превръщането на Европа до 2050 г. в неутрален по отношение на климата континент. Много от тях ще се изпълняват с участието на няколко държави членки.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: „Европейският зелен пакт е нашата пътна карта към изграждането на зелена, приобщаваща и устойчива Европа. Тези ценности са заложени в проектите по програмата LIFE, които обединяват усилията на държавите членки за опазване на околната среда, възстановяване на природата и подкрепа за биологичното разнообразие. Очаквам резултатите от тези нови проекти с голямо нетърпение“.

 

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: „Проектите по програмата LIFE могат да доведат до реални промени на местно равнище. Те осигуряват решения на някои от най-сериозните предизвикателства на нашето време като изменението на климата, загубата на природно богатство и неустойчивото използване на ресурсите. Ако бъдат приложени бързо и мащабно в целия ЕС, тези проекти могат да помогнат за постигане на амбициозните цели на Зеления пакт и да допринесат за изграждането на по-зелена и по-устойчива Европа както за всички нас, така и за бъдещите поколения“.

Приблизително 220 млн. евро са отпуснати за широк набор от проекти в областта на околната среда и ресурсната ефективност, природата и биологичното разнообразие и управлението и информацията, свързани с околната среда; над 60 млн. евро са заделени за финансиране на проекти, насочени към адаптиране към изменението на климата, смекчаване на последиците от него и управление и информация.

Предвиденото финансиране включва мащабни инвестиции в действията за опазване и насърчаване на биологичното разнообразие в Европа. Изпълнението на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие ще бъде стимулирано посредством различни проекти, отнасящи се например до възстановяването на торфищата — единствени по рода си екосистеми, в които живеят силно адаптирани, редки и застрашени видове. Торфищата са също така важни поглътители на въглерод и могат да подпомогнат усилията на Европа за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата.

Проектите по програмата LIFE са насочени и към намаляване на потреблението на енергия в новите сгради в съответствие с въведената неотдавна стратегия на ЕС „вълна на саниране“. Предвидени са инвестиции за разработване на универсално и достъпно нисковъглеродно решение, с което потреблението на енергия във всички нови сгради да бъде намалено с до 40 %.

Средства ще бъдат отпуснати и за проекти, с които се предотвратява разхищаването на храни и се осигурява по-добро управление на отпадъците в съответствие с новия план за действие на ЕС за кръгова икономика.

Наред с това се заделят финансови ресурси за множество проекти, с чиято помощ емисиите на парникови газове от енергоемките промишлени отрасли ще бъдат намалени в съответствие с амбициозния План на Комисията за целевите стойности в областта на климата и целта за неутралност по отношение на климата.

Проектите бяха избрани измежду над 1250 кандидатури, подадени в рамките на публикуваната през април 2019 г. покана за представяне на предложения по програмата LIFE 2019, пет от избраните проекти са от България.

Цифрите накратко

📌 С 34-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на програмата LIFE ще се подкрепи прилагането на Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Общият бюджет за тях е 221 млн. евро, като 133 млн. евро от тази сума ще бъдат осигурени от ЕС.

📌 В 47-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ ще бъдат инвестирани 208 млн. евро, като ЕС ще отпусне 76 млн. евро от предвидената сума. Тези проекти обхващат действия в пет области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност и кръгова икономика, отпадъци и води.

📌 Осемте проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ на стойност близо 17 млн. евро, от които малко над 9 млн. представляват европейски средства, ще повишат обществената осведоменост по екологични въпроси и ще помогнат на публичните органи да насърчават, наблюдават и налагат спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

📌 Общият бюджет на 16-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ е 86 млн. евро, като приносът на ЕС е 32 млн. евро.

📌 В 15-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 50 млн. евро; 26 млн. евро от тази сума ще бъдат отпуснати от ЕС.

📌 С трите проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността относно изменението на климата; общият бюджет е 7 млн. евро, като участието на ЕС е почти 4 млн. евро.

Приложение: Кратка информация за одобрените проекти по поканата за представяне на предложения в рамките на програмата LIFE 2019

Източник:https://ec.europa.eu

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!