Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Становище от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за проекти, свързани единствено със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Със Становището си от 26.04.2021 г., касаещо процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020, МОСВ потвърждава Становището си от 2015 г. и Становището си от 2020 г., дадени във връзка с приемите по подмярка 4.1.

Принципната позиция на МОСВ гласи „че дейността по закупуване на земеделска техника не попада в обхвата на Приложение 1 и Приложение 2 на ЗООС, като същата не може да бъде определена и като инвестиционно предложение по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. В тази връзка няма основание да се изискват и провеждат процедури по реда на глава шеста от ЗООС за тези намерение. Дейностите по закупуване на земеделска техника не могат да бъдат отнесени и към понятията план, програма или инвестиционно предложение, поради което не попадат под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, респ. на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони , и не подлежат на процедиране по нея.“

👉В сайта на МЗХГ можете да откриете👉Становище № 04-00-3055/26.04.2021 г. на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника

Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

 

 

Източник: www.mzh.government.bg; www.moew.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!