Проучване на JRC* се фокусира върху значителната липса на информация за това как се прилагат културите улавящи въглерод (catch crops) и покривните (cover crops) култури (общо CCC, от английски catch and cover crops) на равнището на земеделските стопанства и върху причините, поради които фермерите не отглеждат повече CCC.

Причините, поради които фермерите не отглеждат CCC, включват липса на предимства, висока цена и изисквания за работна ръка, липса на осведоменост, неподходящо време и сеитбооборот. Повечето от фермерите неприлагащи ССС посочват, че ще започнат да отглеждат CCC, ако бъдат предоставени допълнителни субсидии.  

Изследването „Приемане на покривните култури за смекчаване на изменението на климата в ЕС“ („ Adoption of cover crops for climate change mitigation in the EU“ ) е проведено чрез проучвания сред 623 земеделските стопанства с различни земеделски системи и в избрани региони в четири държави членки- Испания, Франция, Холандия и Румъния, с около 150 земеделски производители във всяка страна.

Изследователите от JRC* (Joint Research Center, превод на български- Съвместен изследователски център) установяват, че много земеделски стопани не приемат CCC и следователно съществува потенциал да се подобри смекчаването на климатичните промени чрез увеличаване на приемането на CCC. Разбирането на причините, поради които стопаните не прилагат повече CCC, е от съществено значение. Ако земеделските стопани използват CCC, важно е да се разбере не само защо го правят, но и подробностите за практиките за управление на CCC(растителни видове, изисквания за труд, цена на семената, жътва / оран и други агрономически и икономически подробности) и причините за избраните практики на управление. Подобрявайки разбирането по тези въпроси, проучването може да допринесе за по-добро моделиране на възможностите за смекчаване на последиците в селското стопанство, разработване на политики и оценка, се посочва с изследването.

В рамките на селскостопанския сектор CCC се считат за жизнеспособен вариант за намаляване на емисиите на парникови газове. CCC са култури, отглеждани за защита на земеделските земи, които в противен случай биха били голи и подложени на ерозия и загуби на хранителни вещества. Те задържат азота, така че да остане наличен в почвата след прибирането на основната култура за следващата основна култура. Ако се управляват правилно, културите улавящи въглерод и покривните култури могат да подобрят смекчаването на климатичните промени чрез улавяне на въглерод в почвата (изграждайки съдържанието на органичен въглерод в почвата) и намаляване на емисиите от производството на торове.

Авторите на проучването посочват, че освен намаляване на климатичните промени, CCC могат да има и други екологични и агрономически ползи. Те включват намаляване на излужването, ерозия и подобряване на здравето на почвата, някои от които също могат да подобрят адаптирането към климатичните промени. В допълнение, покривните култури играят роля в борбата с вредителите, тъй като те могат да нарушат циклите на вредителите и да контролират плевелите. Ефектът на зеленото торене може да дойде от минерализацията на остатъците от CCC и още повече от бобовите-CCC. Като алтернатива CCC може да се добива и използва или продава като храна за добитък. Различни растителни видове са подходящи да се използват като CCC и често фермерите отглеждат комбинация от няколко вида, за да подобрят различни ползи.

Изследването посочва, че CCC могат да имат обаче и отрицателни агрономически и икономически ефекти, някои от които могат да помогнат в обясненията за ниското им възприемане. CCC могат да увеличат вредителите и болестите или да се превърнат самите те в плевели в бъдеще. Изискванията за труд могат да се увеличат и има разходи, свързани със закупуването на семена, установяването и инкорпорирането на CCC в производствената технология. При сухо време използването на ССС може да бъде предизвикателство. CCC може да има ефект върху добива на следващата основна култура. Дали ССС ще имат ефект изглежда зависи от вида CCC, от основната култура, както и от използването на торове. Изследователите посочват данни, че когато бобовите култури са били използвани като CCC липсват ефекти върху добива на соя, но добивът на царевица се е увеличил значително и е намалял значително, когато не-бобовите растения са били използвани като CCC. Освен ефект върху добива, сеитбата на CCC може да увеличи работата и разходите на земеделските производители (закупуване на семена, разходи за отглеждане). Изчерпването на водата също може да се превърне в проблем в резултат на нарастващия CCC в районите с ниски валежи. Както при добива, ефектите на CCC върху излужването също са нееднозначни.

Тези различни разходи и ползи влияят върху решението на фермерите да отглеждат или не CCC. Освен тези разходи и ползи, в много случаи са въведени политически стимули, които оказват влияние и върху това решение, например екологизиране, Нитратна директива или програми за развитие на селските райони. Авторите посочват, че може също да има и други икономически, социологически и психологически фактори.

Резултатите от проучването сочат, че CCC се отглеждат главно след пшеница, ечемик, силажна царевица или слънчоглед, като най-популярният вид са райграс, синап, детелина, фий, овес, фацелия и ръж. В повечето случаи CCC се засяват след прибирането на основната култура, след подготовка на семената, обикновено без да се прилага напояване, N-торене (минерални или органични) или растителна защита. Унищожаването на тези култури в повечето случаи става чрез заораване или с използване на хербициди (глифозат).

Какво установява проучването:  

👉В Испания концепцията за CCC не е много добре позната. Обикновеният фий е най-прилаганият вид, предимно след зърнени култури, но в някои случаи след захарно цвекло или картоф. Част от CCC са били недозасяти. Напояването и N-оборски торене често се прилагат, но подготовката на семената, N-торене и растителната защита не се споменават често. Половината от испанските фермери не жънат тази реколта, а другата половина я прибрат за продажба, за собствена употреба или за фураж. Повечето земеделци орат, за да унищожат CCC.

👉Във Франция, за разлика от другите региони в проучването, се прилага голямо разнообразие от видове CCC. Най-често се споменават черен овес (Avena strigosa), бял синап (Sinapis alba), обикновен фий (Vicia sativa) и фацелия (Phacelia), които се сеят предимно след прибиране на пшеница и ечемик. По принцип френските фермери са добре информирани за културите улавящи въглерод и покривните култури. Докато повечето земеделски производители прилагат подготовка за семена,то поливането, N-торенето и растителната защита не се прилагат често. Мнозинството фермери не събрат CCC и унищожават посевите чрез оран.

👉Холандските фермери познават концепцията за CCC, тъй като повечето от тях отглеждат царевица за фураж на пясъчни почви като част от производството на фураж за техните млечни стада. Така че те трябва да се съобразят с Нитратната директива, за да отгледат CCC след царевицата и това правят предимно след прибиране на реколтата. Половината от тях отглеждат италиански или английски райграс, а другата половина ръж. Тази практика води до сравнително дълъг период на CCC на полето в сравнение с трите други региона от проучването. Напояването, N-торенето, N-оборският тор и растителната защита не се прилагат често, но всички фермери прилагат подготовка за семена. Половината от производителите на CCC унищожават посева чрез оран, една четвърт чрез различна механични обработки, а останалите чрез хербициди.

👉В Румъния не всички земеделски производители знаеха концепцията за отглеждане на CCC, въпреки че доста голяма част от тях го правят като задължение на Румънската разплащателна агенция. Рапицата и зеленият грах са най-често прилаганите видове CCC, след прибиране на пшеница или слънчоглед и след сеитбената подготовка. Както в другите региони, напояването, N-торенето, N-оборският тор и растителна защита не се прилагат често. По-голямата част от фермерите не прибират реколтата и над 80% от тях заорават CCC.

👉Земеделските дейности, свързани с CCC, отнемат средно 3,4 часа на хектар.

👉Средно 144 € / хектар е общата стойност на всички влагани суровини (семена, торове, пестициди, вода) и всички операции (подготовка на семената, сеитба, торене, растително защитни мероприятия, напояване, гориво, прибиране на реколтата и унищожаване, включително наети изпълнители).

👉Фермерите изчисляват, че отглеждането на CCC намалява нуждите от торове за следващите основни култури с 6,6% и увеличава добивите от следващите основни култури с 4,2%. Повечето фермери отглеждат CCC поради съществуващите политики и повечето смятат отглеждането им за задължително. Като цяло агрономическите причини играят по-малка роля и мотивите за околната среда са маловажни за решението на използването на ССС.

👉Причините, поради които фермерите не отглеждат CCC, включват липса на предимства, висока цена и изисквания за работна ръка, липса на осведоменост, неподходящо време и сеитбооборот.

👉Повечето от фермерите неприлагащи ССС посочват, че ще започнат да отглеждат CCC, ако бъдат предоставени допълнителни субсидии.

В заключение анализаторите посочват:

  • Най-важните външни движещи фактори за приемане на споменатите CCC са законодателството (екологизиране, като част от ОСП), Нитратната директива и субсидиите. Предотвратяването на извличането на нитрати и подобряването на качеството на почвата, по-специално съдържанието на органични вещества, бяха споменати като най-важните вътрешни движещи фактори за приемане.
  • Забележително е, че не всички земеделски производители знаята какво са CCC, особено в Испания. Освен това информираността за околната среда като цяло е по-висока, отколкото за климата. Това не е странно, тъй като политиките на ЕС и националните политики не са насочени към климатичните въздействия, противно на въздействието върху околната среда. Дори позеленяването в ОСП е насочено главно към възстановяване на биологичното разнообразие, а не към смекчаване на изменението на климата.
  • За в бъдеще трябва да се обърне внимание на редица въпроси:1/ Фермерите се нуждаят от повече информация за предимствата на отглеждането на CCC, включително данни, базирани на факти за разходите и ползите от различни практики при различни условия. За това са необходими изследвания и разпространение. 2/ Земеделските производители се нуждаят от повече информация, при какви условия отглеждането на CCC не е възможно и какви са алтернативните практики за смекчаване на изменението на климата.3/ Отглеждането на CCC е ключов фактор за използване на потенциала за смекчаване на изменението на климата от подобни практики, за които могат да се разработят и прилагат различни инструменти.

👉Запознайте се с пълния текст на проучването  на JRС👉„Adoption of cover crops for climate change mitigation in the EU“

Източник: JRС

* Съвместният изследователски център е вътрешната научна служба на Европейската комисия. Той предоставя независими, базирани на научни изследвания съвети в подкрепа на изготвянето на политиките на ЕС. Повече за JRC можете да научите в интернет страницата: https://ec.europa.eu/jrc

Вижте още: Проучване на JRC за възгледите на земеделските производители относно агроекологичната политика на ЕС

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!