Служебният министър проф. Бозуков проведе видеоконферентна среща с браншовите организации на 19 май 2021 г. с цел обсъждане на въпроси, касаещи подмерки 4.1 и 4. 2 от ПРСР 2014-2020, както и Националния план за възстановяване и устойчивост на България. От Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) в онлайн дискусията участие взе един от ключовите експерти.

 

Подмярка 4.1

Във връзка с текущия прием по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който приключва на 23 юли, от страна на браншовите организации бяха представени три различни мнения: спиране на приема; удължаване на крайния срок; да не се правят промени. Тъй като асоциациите се обединиха около преобладаващото мнение за удължаване на крайния срок за приема на проекти по подмярка 4.1, земеделският министър посочи Ще търсим възможности за удължаване на крайния срок с един или два месеца.

Поради възникналото обществено напрежение относно приема по подмярката, ключовият експерт от ЗУ на НСМ се обърна към проф. Бозуков с апел и молба за своевременно и публично представяне на намеренията на администрацията, касаещи приема по подмярка 4.1. Земеделският министър отговори Браншът ще бъде информиран в най-кратки срокове възможно ли е да бъде удължен приема, а малко след края на видеоконферентната дискусия от пресцентъра на МЗХГ публикуваха и прессъобщение.

Подмярка 4.2

По повдигнатата от министъра тема за представяне на въпроси по подготовката на предстоящия прием по подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020, ключовият експерт от ЗУ на НСМ поясни, че към момента в рамките на приключилото на 29 април обществено обсъждане и проведените две онлайн заседания (на 27 април и 10 май) на тематичната работна група (ТРГ), в МЗХГ са представени всички коментари и становища, за които Управляващият орган (УО) беше поел ангажимент да представи обобщени още в рамките проведеното 2-ро заседание на ТРГ , както и да запознае заинтересованите страни кои предложения се приемат и кои не. Акцентирайки на факта, че след 2-те заседания на ТРГ, редица въпроси по подмярка 4.2 стоят отворени, заинтересованите страни нямат обратна връзка от УО, втора ревизирана версия на проектонасоките не е представяна, а е необходима допълнителна експертна работа за финализирането на условията за кандидатстване и на условията за изпълнение, ключовият експерт на ЗУ на НСМ предложи на проф. Бозуков да продължи работата на ТРГ, УО да предостави обратна връзка с обобщение на всички получени становища, въз основа на които да се доразработят насоките.

Министър Бозуков отговори, че „ще бъде проведено ново по-детайлно обсъждане и до края на следващата седмица“ и УО ще изпрати до края на следващата седмица необходимите материали по подмярка 4.2 на членовете на ТРГ, след което ще бъде насрочено 3-то видеоконферентно заседания на ТРГ.

В рамките на състоялата се онлай среща бяха припомнени предложения на браншови организации да няма застъпване на приемите по подмерките 4.1 и 4.2, които министърът коментира „ще бъде взето под внимание това искане на бранша.

*По време на дадената на 21.05.2021 г. пресконференция служебният министър обяви, че се предвижда:

  • по подмярка 4.1 приемът да бъде удължен до месец септември;
  • по подмярка 4.2 в края на месец юни да стартира и приемът, а проектни предложения да се подават до месец ноември.

 

Национален план за възстановяване и устойчивост

Земеделският министър призова асоциациите, които имат предложения към частта „Земеделие“ от Плана за възстановяване и устойчивост, в най-кратък срок да бъдат изпращани до него в писмен вид.

 

ЗУ на НСМ поиска информация за 11-та нотификация на ПРСР и подновяване на работата по Стартегическия план за ОСП 2023-2027

При дебатирането на предложенията, касаещи подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР 2014-2020, ключовият експерт на ЗУ на НСМ се обърна към проф. Бозуков с молба за предоставяне на актуална информация относно напредъка в преговорите между УО и ЕК, касаещи 11-та нотификация на ПРСР, чрез която се прави препрограмирането на ПРСР във връзка с удължаването й с 2 години, както и разпределението на финансовите средства по мерки/подмерки за преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на преходния Регламент 2020/2220. Предложението беше подкрепено от редица браншови организации и се очкава в бъдещата съвместна работа УО да даде яснота по темата.

Ключовият експерт от ЗУ на НСМ повдигна темата за подготовката на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027 година, акцентирайки на факта, че от 15 февруари 2021 г. насам (датата на последното 12-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП) работата в рамките на ТРГ-то реално е спрял и макар все още да текат интезивни междуинституционални преговори на ниво ЕС „ние също трябва интензивно да работим“. На въпрос на ЗУ на НСМ към земеделския министър „Какво е намерението на служебното ръководство за подновяване на работата по изготвянето на Стратегически план по ОСП за програмния период 2023-2027 и ще бъде ли подновена работата на ТРГ-то?“ проф. Бозуков отговори, че работата ще продължи и съвсем скоро заинтересованите страни ще бъдат информирани по темата.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 21.05.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!