Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава, че са преведени 10 294 641,84 лв. на 31 бенефициента по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020.

Разпределението по подмерки/мерки е следното:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени 2 702 556,08 лв. по 7 проекта;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 2 682 553,90 лв. по 1 проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 4 178 772,39 лв. по 17 проекта;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 112 255,01 лв. по 5 проекта;
  • по мярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 618 504,46 лв. по 1 проект.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!