Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 23.02.2022 г. заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

С промените е увеличен бюджета по процедурата с 20 млн. ево и е удължен до 31 март 2022 г. крайния срок за подаване на проектни предложения.

С увеличението общият бюджет по процедурата достига 426 280 028,74 лева, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР средства 219 178 293,60 лева), Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (NextGenerationEU средства 161 582 056,74 лева) и национално финансиране (45 519 678,40 лева).

31 март 2022 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати! 👉Актуални разяснения по текущия прием на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Актуализирани документи

Пълният пакет документи по процедурата, вкл. Заповед № РД09-142/ 23.02.2022 г. с изменените насоки по подмаркя 4.2., са публикувани в официалната страница на Министерството на земеделието 👉ТУК и в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК!

Източник: https://eumis2020.government.bg/; www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!