Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 13- то изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Това става ясно от публикуваното на 05.09.2022 г. в сайта на Министерство на земеделието (МЗм) Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 6239 от 26.08.2022 г. за одобрение на 13- тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

Предвидените промени в 13- то изменение на ПРСР 2014 – 2020 са разгледани, съгласувани и одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН), в рамките на проведеното на 11.07.222 г. 18-то онлайн заседание. На 21 юли 2022 г. България представи на ЕК искане за одобряване на 13-то изменение на ПРСР 2014-2020. С горецитираното Решение ЕК одобрява изменението на ПРСР 2014-2020 в окончателната му версия, изпратена на Комисията на 12 август 2022 г.

Разходите, станали допустими в резултат на изменението на ПРСР 2014-2020, са допустими от 21 юли 2022 г.

Чрез 13- то изменение на ПРСР 2014 2020 са направени:

  • промяна в текста на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • промяна в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • промяна в Програмата, която да осигури възможност на кандидатите по инвестиционните мерки от ПРСР на собствен риск да стартират процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. на Министерския съвет след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор с Държавен фонд „Земеделие“.

👉Пакет документи с одобрено Тринадесето изменение на ПРСР 2014-2020

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!