Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- Аграрен доклад 2019, който бе приет в рамките на проведеното на 27.11.2019 г. заседание на Министерски съвет.

В документа се посочва, че :

  • аграрната търговия формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018 г.;
  • износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година;
  • по предварителни данни, през първото полугодие на 2019 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 340 млн. евро- водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и през първите шест месеца на 2019 г., са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, хлебарските и тестени сладкарски изделия, птичето месо, тютюна и др.;
  • по схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018, към края на юни 2019 г., са изплатени средства в размер на 1,650 млрд. лева на земеделските производители в страната;
  • през 2018 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. лева по текущи цени, като в реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година;
  • в рамките на 2018 г. по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г. са извършени плащания в размер на 582,9 млн. лева, а по „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г. – около 14 млн. лева;
  • в подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на държавни помощи.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2020 г.

Източник: www.mzh.government.bg; www.gov.bg

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!