Запознайте се с публикуваните от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020.

 

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

23 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор №BG06RDNP001-6.008 по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

 

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикувания на 22 юни 2020 г. пълен пакет документи към👉 BG06RDNP001-7.015 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!