В днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС) е публикуван т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който регламентира прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) в ЕС по време на преходния период през 2021 и 2022 година.

Чрез Регламент 2020/2220 се гарантира, че подпомагането на земеделските стопани чрез директни плащания и на бенефициентите по програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и на пазарните мерки ще продължи и през 2021 и 2022 г.

Законодателната процедура във връзка със законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) относно ОСП след 2020 г. не приключи навреме, за да се даде възможност на държавите членки и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г., както беше първоначално предложено от ЕК. Това забавяне създаде несигурност и рискове за земеделските стопани в Съюза и целия селскостопански сектор на Съюза. За да се смекчи тази несигурност и да се запази жизнеността на селските райони и региони, както и да се допринесе за екологичната устойчивост, в настоящия регламент е предвидено продължаване на прилагането на правилата на настоящата рамка на ОСП, която обхваща периода 2014—2020, и непрекъснатост на плащанията за земеделските стопани и други бенефициери, като по този начин се осигури предвидимост и стабилност по време на преходния период през 2021 г. и 2022 г. до датата, от която започва да се прилага новата правна рамка, обхващаща периода с начало 1 януари 2023 г.

С преходния период се цели да се способства за плавен преход за бенефициерите към нов програмен период и да се предвиди възможност да се вземе предвид съобщението на ЕК от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт.

Регламент 2020/2220 има за цел да предостави на държавите членки достатъчно време да подготвят стратегическите си планове по ОСП за периода 2023-2027 г. Земеделските стопани ще могат да получават също така обезщетения за сериозен спад в доходите и за загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, огнища на болести по животните или растенията или нападения от вредители. Дава се повече свобода на държавите членки да подкрепят земеделските стопани, особено по време на кризата с COVID-19.

ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2022 г.

Държавите членки ще имат възможност да финансират своите удължени ПРСР през целия преходен период със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., определени в преходния регламент, които за България са:

📌 344 590 304 евро за 2021 г.

📌 282 162 644 евро за 2022 г.

Продължителността на новите многогодишни задължения в областта на агроекологията и климата, биологичното земеделие и хуманното отношение към животните ще бъде ограничена до най-много 3 години, за да се ограничи пренасянето на значителен обем поети задължения от текущия програмен период за развитие на селските райони към стратегическите планове по ОСП. От 2022 г. удължаването на съществуващите задължения ще бъде ограничено до 1 година.

Подготовка на бъдещите водени от общностите стратегии за местно развитие за програмните 2021 г. и 2022 г.ЕЗФРСР ще може да подпомага разходите за изграждане на капацитет и подготвителните действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на водените от общностите стратегии за местно развитие съгласно новата правна рамка.

NextGeneration EU- Преходният регламент урежда допълнителнителните средства за програмите за развитие на селските райони на страните от ЕС за 2021 и 2022 година, които се предоставят чрез Регламент 2020/2094  за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване („ЕИВ“) с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19. Допълнителнителните средства за България за ПРСР 2014-2020 от ЕИВ, определени в преходния регламент са: 

📌 59 744 633 евро за 2021 г.

📌 142 192 228 евро за 2022 г.

Предвид безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени селскостопанският сектор и селските райони в Съюза поради кризата с COVID-19, допълнителните средства от ЕИВ трябва да се използват за финансиране на мерки:

  • поне 37 % от допълнителните средства да бъдат предназначени за мерки, които са особено благоприятни за околната среда и климата, както и за хуманното отношение към животните и за LEADER;
  • поне 55 % от тези допълнителни средства да бъдат предназначени за мерки, които стимулират икономическото и социалното развитие в селските райони, а именно инвестиции във физически активи, развитие на стопанства и предприятия, подкрепа за основни услуги и обновяване на селата в селските райони и сътрудничество.

Директни плащания и гъвкавост между стълбовете на ОСП през 2021 и 2022 г.

Дуржавите членки трябва да уведомят Комисията за своите решения относно разпределението на финансови средства по схемите на директните плащания за календарната 2021 г. до 19 февруари 2021 г., а за календарната 2022 г. — до 1 август 2021 г., за да може Комисията да определи бюджетния годишен национален таван за: схемата за единно плащане на площ/СЕПП, схемата за преразпределителното плащане/ПРП (държавата членка може ежегодно да преразглежда решенето си за процента от националния таван, който ще използва за ПРП); плащането  за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда; плащането за райони с природни ограничения; плащането за млади земеделски стопани; схемите за обвързаното с производството подпомагане.

Понастоящем Регламент (ЕС) № 1307/2013 включва национални и нетни тавани за директни плащания до календарна 2020 година. Преходният регламент предвижда тавани и за календарната 2021 и 2022, както и адаптиране на референтните суми за специфичното плащане за памук за календарна 2021 и 2022. Страните, прилагащи през 2020 г. СЕПП ще могат да продължат да го правят след 31 декември 2020 г.

Държавите членки, които отпускат преходна национална помощ в периода 2015—2020 г., могат да решат да предоставят преходна национална помощ през 2021 и 2022 г. Преходният регламент предвижда продължаване на предоставянето на помощта при същите условия и ограничения като тези през 2020 г., за да гарантира, че по време на преходния период тази помощ продължава да изпълнява своята роля за подпомагане на доходите на земеделските стопани в тези специфични сектори.

Намаление на плащаниятаРегламент (ЕС) № 1307/2013 предвижда задължение на държавите членки за уведомяване на ЕК за решенията, свързани с намаляването и тавана на плащанията за фермерите по основната схема за частта от сумата за дадена календарна година, надвишаваща 150 000 EUR за периода 2015–2020 г. Преходният регламент продължава съществуващата система и в преходния период на 2021 и 2022.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 позволява на държавите членки да прехвърлят средства между директни плащания и развитие на селските райони по отношение на календарните години в периода 2014-2020 г. За да се гарантира, че страните от ЕС могат да запазят собствената си стратегия, гъвкавостта между стълбовете ще бъде приложима и за календарната 2021 г. (финансовата 2022 г.) и календарната 2022 г. (финансовата 2023 г.).

Обща организация на селскостопанските пазари (ООП)

Единният регламент за ООП (ЕС) № 1308/2013 определя правила за общата организация на селскостопанските пазари, включително схеми за помощ за определени сектори. За да се осигури съгласуваност, повечето интервенции на новата ОСП ще бъдат част от един стратегически план за подкрепа на ОСП за всяка страна на ЕС, включително няколко секторни интервенции, които по-рано бяха определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013. Съгласно действащите правила различните секторни програми следват различни времеви рамки. В тази връзка преходният регламент предвижда:

  • Продължителността на съществуващите оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците, които не са достигнали максималната си продължителност от пет години, може да бъде удължена само до 31 декември 2022 г. Новите оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъдат одобрени само за максимална продължителност от 3 години. Продължителността на съществуващите национални програми за сектора на пчеларството, изготвени за периода от 1 август 2019 г. до 31 юли 2022 г., следва да бъде удължена до 31 декември 2022 г.
  • Поради кризата, причинена от пандемията от COVID-19, гроздопроизводителите, притежаващи разрешения за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г., бяха в голяма степен възпрепятствани от планирано използване на тези разрешения през последната година от срока им на валидност. За да се избегне загубата на тези разрешения и да се намали рискът от влошаване на условията, при които се налага да се извърши засаждането, е предвидено удължаване на валидността на разрешенията за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г. Поради това сроковете на валидност на всички разрешения за нови насаждения или за презасаждане, изтичащи през 2020 г., следва да бъдат удължени до 31 декември 2021 г. Освен това, като се вземат предвид промените в пазарните перспективи, притежателите на разрешения за засаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г., следва да имат възможност да не използват разрешенията си, без да подлежат на административни санкции. Новите разпоредби в преходния регламент, касаещи разрешенията за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г., се предвижда да се прилага с обратно действие, считано от 1 януари 2020 г.

Регламент 2020/2220 е достъпен на български език на следния електронен адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content…

Източник: https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!