С Указ No 212 от 01.08.2022 г. Президентът на Републиката назначи служебно правителство, считано от 2 август 2022 г., в което министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министърпредседател по управление на европейските средства (както бе в кабинета „Петков“).

Това обстоятелство налага запазването на мястото на дирекция „Централно координационно звено“ („ЦКЗ“) в структурата на администрацията на Министерския съвет (МС) с цел обезпечаване на надлежното и ефективноподпомагане на вицепремиера при изпълнението на нормативно определените му правомощия. Сред основните функции на дирекция ЦКЗ са координирането на органите в рамките на системата за управление, контрол и одит на средствата от ЕС, както и изготвянето на методически указания, чийто адресат са тези органи. Същевременно, част от тези органи са ситуирани в рамките на Министерството на финансите (МФ) или на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МФ, което би затруднило осъществяването на координация по отношение на тях от дирекция, ситуирана в същата администрация.

В тази връзка служебният кабинет предприема промени в няколко Постановления на МС от 2022 г., свързани с ефективното осъществяване на функциите на дирекция ЦКЗ и запазването й в структурата на администрацията на МС.

Предистория за ЦКЗ

В края на 2015 г. с промени в Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, на основата на съществуващите дирекции „Програмиране на средствата от ЕС“, „Мониторинг на средствата от ЕС“ и „Системи за управление на средствата от ЕС“ се създаде дирекция „Централно координационно звено“. Новата дирекция изпълнява функциите на Централното координационно звено (ЦКЗ) за управление на средствата от ЕС в страната и основната задача на ЦКЗ е да поддържа връзка с Европейската комисия, да й предоставя информация, да координира действията на другите определени органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право. Като дирекция в Администрацията на МС, ЦКЗ подпомагаше дейността на заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, отговарящ за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на европейските средства. Във връзка със стуктурата на Кабинета „Петков“ през 2022 г. бяха въведени редица нормативни промени, които рагламентираха преминаването на дирекция ЦКЗ към МФ.

До 19 август тече обществено обсъждане на Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Проектът на акт предвижда изменение и допълнение на две Постановления на Министерския съвет (ПМС):

  • ПМС No 157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), и на техните основни функции (обн., ДВ, бр. 54 от 12.07.2022 г.) и
  • ПМС No 114 от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн., ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).

С измененията и допълненията в проектите на актове се предвижда определяне на компетентностите на органите на изпълнителна власт, ангажирани с изпълнението на ПВУ. Ще се дефинират ясно отговорностите на заместникминистър председателя по управление на европейските средства и на министъра на финансите.

Проектът предвижда „Заместник министърпредседателят по управление на европейските средства при осъществяване на правомощията си се подпомага от дирекция Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет.“

 

До 19.08.2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по публикуваните документи на следния е-mail: natfund@minfin.bg, както и чрез портала на МС за обществени консултации на👉 www.strategy.bg…

 

Проблемът, който се решава: В Указа на Президента за назначаване на служебно правителство правомощията на заместник министър председател по управление на европейските средства и тези на министър на финансите са разпределени на двама членове на кабинета, следователно в момента няма лице, което да има компетентност да:

  • подпише декларацията по чл. 22, параграф 2, буква „в“, точка „i“ от Регламент (ЕС) 2021/241- липсата на компетентност е винаги основание за нищожност, т.е. подписването на декларацията от лице, което няма компетентност за това, няма да породи желаните правни последици;
  • подписването на оперативните споразумения по смисъла на чл. 4 от ПМС No 157/2022 към момента няма лице, което да е компетентно да подпише оперативните споразумения, с които ясно да се дефинират правата и задълженията на страните по тях, навременното изпълнение на инвестициите и/или реформите, да се регламентира реда за отчитането им, респ. получаването на средства по ПВУ;
  • посочването на оперативните споразумения в ПМС No 114 от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от ПВУ (обн., ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).

 

До 22 август тече обществено обсъждане на Проект на ПМС за отмяна на ПМС № 197 от 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози

 

С ПМС No 197 от 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози се предвиждат сериозни структурни, кадрови и функционални промени както в Министерството на финансите, така и в други административни структури във и извън системата на министерството. Постановлението е предвидено да влезе в сила от 1 септември 2022 г.

В доклада на служебния заместник министър председател по управление на европейските средства е аргументирано предложението за отмяна на ПМС No 197 от 2022 г. , вкл. необходимостта от запазването на мястото на дирекция ЦКЗ в структурата на администрацията на МС.

До 22.08.2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по публикуваните документи на следния е-mail: hras@minfin.bg, както и чрез портала на МС за обществени консултации на👉 www.strategy.bg…

 

Източници: https://dv.parliament.bg/; www.strategy.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!