Сметната палата на Република България (СП) публикува окончателен одитен доклад Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г., приет с Решение на СП № 033 от 23.02.2022 г.

Обект на одит е ефективното и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, предвидени за подпомагане на земеделски производители за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г., като за оценката са анализирани:
– действията за идентифициране и одобряване на мерки за подпомагане;
– разработването на подходящ дизайн на мерките;
– организацията за изпълнение на процедурите по одобрените мерките и предоставяне на подпомагането;
– постигнатите очаквани ползи и резултати от изпълнението на мерките.

Разгледаните в одитния доклад публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 са: трите подмерки на извънредната мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020; схемата на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID 19“ по Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19; помощи de minimis под формата на субсидии за предприятия, преработващи селскостопанска продукция и търговски обекти за храни. СП разглежда още и предприетите действия от страна на МЗХГ, свързани с приетото ПМС № 70 от 14.04.2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти, както и сформирания в рамките на МЗХГ Оперативен щаб, по чиято инициатива е извършен анализ на влиянието на пандемията върху аграрния сектор.

Констатацията на СП относно избора за прилагането на мярка 21 от ПРСР 2014-2020 в ИСАК

„Изборът на ред за прилагане на мерките в ИСАК, поради наличието на необходимата информация за администриране на заявленията за подпомагане в тази система, а не в ИСУН 2020 създава условия за бърза реакция в условията на COVID-19. От друга страна, не се осигурява достатъчна публичност и прозрачност при администрирането и контрола на мерките за подпомагане на земеделските производители и информация за всички заинтересовани лица, тъй като ИСАК няма публичен модул“.

В заключение СП обобщава:

През периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г. от МЗХГ и ДФЗ е осигурено ефективно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, предвид:
– предприетите навременни действия за създаване на условия и организация за одобряване на мерки за подпомагане на земеделските производители;
– определянето на финансов ресурс за подпомагане;
– високият относителен дял на одобрените и изплатените заявления за подпомагане спрямо подадените по мярка 21;
– постигнатия висок резултат при прилагането на схемата за държавна помощ.

Преодоляването на пропуските свързани с:
– необвързването на разпределението на средствата по мярка 21 по приоритетни области и целевите стойности на индикаторите за изпълнение с потенциалните бенефициенти по мярката;
– недостатъчно изчерпателните правила за условията и реда за подпомагане;
– необособяването на самостоятелна рубрика за мерките, свързани с COVID-19 на електронните страници на отговорните за изпълнението на мерките институции;
– неизпращането на уведомителни писма за отказ за подпомагане до кандидатите по различните мерки,
ще осигури по-добра яснота, предвидимост и защита на интересите на кандидатите, надеждност на оценката за степента на изпълнение на показателите и максимално използване на средствата, предвидени за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19 по ПРСР 2014 – 2020.

 

ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ към НСМ

СП отбелязва следния принос на НСМ в прилагането на подмерките от мярка 21 от ПРСР 2014-2020:

 

  • участие на Националната селска мрежа (НСМ) в промотирането на мярката;
  • осигуряването на публичност на приемите на заявления за подпомагане по подмерките на мярка 21 чрез електронната страница на НСМ;
  • обучение, организирано от НСМ за подготовка на ДФЗ по прилагане на 21.3.

Препоръки на СП към министъра на земеделието и директора на ДФЗ  

В одитния доклад се определя в срок до 31.12.2022  г. министърът на земеделието и изпълнителният директор на ДФЗ да предприемат мерки за изпълнение на дадените препоръки и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

Препоръки на одиторите към министъра на земеделието, храните и горите:

В случай че се предвижда продължаване подпомагане във връзка с COVID 19, за гарантиране на адекватна информираност на заинтересованите лица на електронната страница на Министерството на земеделието, да се организира самостоятелно обособена рубрика за предстоящи за одобряване мерки и информация за тяхното изпълнение.

Препоръки на одиторите към изпълнителния директор на ДФЗ:

  1. В случай че се предвижда продължаване подпомагане във връзка с COVID 19, за гарантиране на адекватна информираност на заинтересованите лица, на електронната страница на ДФЗ, да се организира самостоятелно обособена и рубрика за предстоящи за одобряване мерки и информация за тяхното текущо изпълнение.
  2. С цел своевременно уведомяване на кандидатите за резултатите от обработката на подаваните от тях заявления за подпомагане, да се утвърди ред за изготвяне на уведомителни писма и административни актове от дирекция „Директни плащания“;
  3. Да се утвърди ред за разглеждане на подадени жалби/ възражения по заявления за подпомагане от кандидати, свързани с предоставяне на краткосрочни схеми за държавна помощ, с цел регламентиране на дейностите и отговорностите, по разглеждане, разпределение и отговор на жалби/ възражения.

С окончателния одитен доклад на СП Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители можете да се запознаете👉ТУК!

Източник: www.bulnao.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!