Европейският съвет официално прие Общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. (ОСП 2023-2027), след като Европейският парламент даде „зелена светлина“ на реформата по време на пленарната сесия, проведена на 23 ноември 2021 г. в Страсбург.

На провелото се на 2 декември 2021 г. заседание Съветът на ЕС официално прие ОСП за периода 2023—2027. Новото законодателство създава условия за по-справедлива, по-екологична и основана в по-голяма степен на качеството на изпълнението ОСП, която има за цел да гарантира устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани, да предоставя по-целенасочена подкрепа на по-малките стопанства и да позволява по-голяма гъвкавост на държавите членки при адаптирането на мерките към местните условия.

 

„След повече от три години усилена работа най-накрая стигнахме до финалната права. Новата ОСП, която беше приета днес, е важен момент в развитието на селскостопанската политика на ЕС, като поставя основите за по-справедливо и по-устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани.“, коментира Йоже Подгоршек, министър на земеделието на Словения и председателстващ Съвета.

 

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато Европейската комисия (ЕК) публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент приеха своите преговорни позиции, като поставиха началото на деветмесечни преговори, които доведоха до политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

Основна характеристика на новата политика е въвеждането на стратегически планове на равнище държави членки, които дават възможност на националните правителства да адаптират разпоредбите на ОСП спрямо нуждите на своите земеделски общности в сътрудничество с местните органи и съответните заинтересовани страни. Тази политика е и най-амбициозната досега по отношение на околната среда, като една четвърт от директните плащания са запазени за практиките на екологосъобразното земеделие. Освен това тя е първата ОСП, която включва социално измерение, насочено към гарантиране на подходящи условия на заетост за селскостопанските работници.

Предстои трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП 2023-2027, да бъдат подписани от Съвета на ЕС и от Европейския парламент и публикувани в Официален вестник на ЕС.

Държавите членки трябва да представят своите проекти за стратегически планове до 1 януари 2022 г., след което ЕК ще започне процеса на оценяването им и предоставяне на обратна информация.

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г.

Преходен регламент за ОСП (2021–2022 г.)

В края на 2020 г. беше приет „Преходният регламент“ за ОСП, който има за цел да осигури непрекъснатост на правната и финансовата подкрепа по линия на ОСП за земеделските стопани и другите бенефициери преди влизането в сила на новите реформирани правила през 2023 г. Регламентът гарантира, че в плащанията няма да има прекъсване, като същевременно предоставя на държавите членки време да изготвят своите национални стратегически планове по ОСП.

Контекст

На 1 юни 2018 г. ЕК представи три законодателни предложения, които да направят ОСП пригодна за бъдещето:

Основните аспекти на предложенията бяха:

  • по-целенасочени директни плащания и интервенции за развитие на селските райони, като и двете са предмет на стратегическо планиране;
  • нова екологосъобразна архитектура въз основа на екологични условия, които трябва да бъдат изпълнени от земеделските стопани, и допълнителни доброволни мерки в рамките на двата стълба;
  • основан на качеството на изпълнението подход (нов модел за осъществяване на ОСП), при който държавите членки ще трябва да докладват ежегодно за своите постижения.

ОСП формира около една трета от бюджета на ЕС и има за цел:

  • осигуряване на безопасни храни на достъпни цени за гражданите на ЕС
  • осигуряване на справедлив жизнен стандарт за земеделските стопани
  • съхраняване на природните ресурси и опазване на околната среда.

Източник: www.consilium.europa.eu; https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!