Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020.

Цели на подкрепата

Целта на процедурата е да се изгради широколентова инфраструктура, която ще се използва от населението в населени места, които са „бели зони“ на територията на общини от селските райони. Чрез процедурата се цели да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността, насърчаване на икономическото развитие в селските райони чрез подобряване достъпа до информационни и комуникационни технологии.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата ще се предоставя за инвестиции, които ще се използват от население в населени места, които са бели и/или сиви зони и са на територията на общини от селските райони и е съобразена с класификацията на Европейската комисия от Насоките на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързо разполагане на широколентови мрежи, където са дефинирани три типа райони (бели, сиви и черни) при мрежите за достъп от следващо поколение (ДСП) в зависимост от вече съществуващото равнище на широколентов достъп, според които:

„Бели райони за ДСП“ – Съответно за целите на оценката на държавна помощ за мрежи за ДСП район, в който понастоящем не съществуват мрежи за ДСП и няма вероятност частни инвеститори да ги изградят и те да функционират напълно в рамките на три години, следва да се счита за „бял район за ДСП“. Този район отговаря на условията за отпускане на държавна помощ за ДСП.

Сиви райони за ДСП“ – Един район следва да се счита за „сив район за ДСП“, когато съществува само една мрежа за ДСП или такава ще се разработва през следващите три години и няма планове друг оператор да разработи мрежа за ДСП през следващите три години. Когато се преценява дали други инвеститори биха могли да разработят допълнителни мрежи за ДСП в даден район, трябва да се отчита съществуването на регулаторни или законодателни мерки, които биха могли да намалят бариерите за разгръщане на мрежи (достъп до канали, съвместно ползване на инфраструктура и т.н.).

Тези „бели зони“ представляват 59 общински територии с техните населени места, в които ще бъдат и допустимите по подмярката инвестиции.

Бюджет

42 000 000 евро е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.

Финансови параметри

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е до 82 143 600 лева (42 000 000 евро). В Условия за кандидатстване не е предвиден минимален размер на БФП за конкретен проект. Максималният размер на БФП не може да надвишава 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проект

Допустим кандидат

Кандидат по настоящата процедура е Държавна агенция „Електронно управление”, която може да подаде повече от едно проектно предложение в рамките на тази процедура.

Допустими разходи

  1. изграждането на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (например – строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения и други разходи свързани с функционирането на пасивната широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение и агрегиращото активно оборудване по проекта), които са: а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; б) непредвидени разходи в размер до 8 % от стойността на одобрените разходи по буква „а”;
  2. Закупуване и инсталиране на агрегиращо активно оборудване (например – предаватели, рутери и комутатори, сървъри за контрол на управление други разходи свързани с функционирането на пасивната широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение и агрегиращото активно оборудване по проекта) до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
  3. За придобиване или развитието на компютърен софтуер, лицензи, патентни и авторски права, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
  4. Общи разходи, свързани с проекта.

Очакваните резултати:

  • Подпомагането на инвестициите в изграждането на широколентова инфраструктура в бели и/или сиви зони от селските райони;
  • Допълняемост с други инфраструктурни проекти в съответствие със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
  • Прилагането на решения за съвместно/споделено ползване на инфраструктура с цел намаляване на разходите за разгръщане на инфраструктурата за широколентов достъп от следващо поколение;
  • Покриване на по-голям брой население, което ще се възползва от допустимите дейности, свързаност с общинския център.

Кандидатстване в ИСУН 2020

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!