С над 32 млн. лв. се увеличава бюджетът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Увеличението е за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, както и за микропредприятия.

Това съобщават от пресцентъра на МЗХГ с пояснението, че с допълнителния финансов ресурс ще се финансират всички проектни предложения, получили над 40 точки по критериите за оценка.  Към момента в рамките на процедурата са подадени 507 проектни предложения, а заявената субсидия по нея е в размер на над 126 млн. лв.

Прием на проектни предложения по процедурата се проведе през ИСУН 2020 в периода 05.09.2018 г. – 07.12.2018 г. В рамките на приема са подадени 507 проектна със заявени субсидии в размер на 126 204 234.80 лв.

Съгласно условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е определен в размер на 68 453 000 лева, като същият е разделен на следните три отделни подбюджета:

  1. за дейности, свързани със „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“ – 13 690 600.00 лева;
  2. за кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани, за дейности, различни от т. 1.1 – 32 857 440.00 лева;
  3. за земеделски стопани за дейности, различни от т. 1.1 – 21 904 960.00 лева.

Оценката на проектните предложения се извършва от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Оценителната комисия е приключила своята работа с издаване на оценителен доклад, съгласно който 147 бр. проектни предложения са предложени да бъдат финансирани с обща стойност на одобрената финансова помощ в размер на 32 930 666,18 лв.

Към посочените по-горе проектни предложения е ангажиран и финансов ресурс за дейности по т. 1. в размер на 8 880 618,01 лв.; 16 233 549,06 лв. за микропредприятия и 3 750 616,31 лв. за земеделски стопани за 21 проектни предложения, по които се извършват допълнителни проверки съгласно утвърдения вътрешен правилник за работа на ДФ „Земеделие“. Ангажираният бюджет е на база заявена от кандидатите финансова помощ.

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ се пояснява „Съгласно представените данни всички допустими проектни предложения за земеделски стопани за дейности, извън „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“ са предложени за одобрение. Недостиг на финансов ресурс има за проектните предложения над 40 точки в дейности „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и „Дневни грижи за малки деца“, както и за проектни предложения, подадени от микропредпиятия. Съгласно чл. 26, ал. 7, т. 2 от ЗУСЕСИФ е допустимо увеличаване на финансовия ресурс по процедурата, което ще позволи одобрение на по-голям брой проекти предложения.“

Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият орган на ПРСР предлага и публикува за обществено обсъждане Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.

Писмени предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да бъдат правени в срок до 7 юли 2021 г. (включително). Проектът на заповед е публикуван  на официалната интернет страница на министерството на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!