Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата.

39 116 000 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, подисгурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално финансиране. Припомняме, че намерението на УО за реализирането на целеви прием по подмярка 4.2 на ПРСР с таван на проект от 300 хил. евро и 39,1 млн. лв. бюджет е от лятото на 2021 г., а през септември 2021 г. бе проведено първото обществено обсъждане.

Предстоящият целеви прием по подмярка 4.2 ще се проведе посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) и по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

 

 26.04.2022 г., 23:59 ч., е крайният срок на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения чрез ИСУН или на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:

 • регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение; допустимите земеделски стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в размер на 8000  евро СПО (стандартен производствен обем), изчислен въз основа на таблица – Приложение № 17 от Условията за кандидатстване; УО пояснява, че „Таблицата е изготвена въз основа на европейското законодателство и актуални данни за стойност на продукцията„;
 • признати групи или организации на производители и извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • лица извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Финансови параметри

 • 29 337 лв. е минималният размер на допустимите разходи за един проект;
 • 586 740 лв. е максималният размер на допустимите разходи за един проект;
 • 586 740 лв. е максималният размер на допустимите разходи за един проект за колективни инвестиции, представен от групи или организации на производители;
 • максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 не може да надвишава 5 867 400 лв., включително и за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на ЗМСП.

За проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти ИЗВЪН приложение № І от ДФЕС, финансова помощ не може на надвишава:

 • 45 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и
 • 50 % за микро и малки предприятия.

Допустими производствени сектори

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • б) месо и месни продукти;
 • в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • и) гроздова мъст, вино и оцет.
 • Финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук за проекти, които:
 • а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
 • б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно Приложение № 1 от Условията за кандидатстване.

Финансова помощ се предоставя за проекти, включващи дейности, които отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

Допустими разходи

 1. Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;

1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

1.1.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

2. Общи разходи Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

 

Критерии за подбор на проекти

Приоритет чрез критериите за подбор по процедурата ще бъде предоставян на:

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури;
 • Проектни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти;
 • Проектни предложения представени от кандидати, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти
 • Кандидати, които през предходната финансова година /2020 г./ са реализирали приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти;
 • Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020;
 • Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;
 • Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

УО припомня, че критериите за подбор на проектните предложения са одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 на шестнадесетото заседание, проведено на 19.02.2021 г. На писмена процедура на КН, проведена в периода 28.04.2021-28.06.2021 г. е допълнен критерий за оценка „Проектни предложения представени от кандидати, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти или в стопанствата на свързани с тях земеделски стопанства“. На писмена процедура на КН, проведена в периода 21.09.2021-29.09.2021г. е изменен критерий за оценка „Проектни предложения представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти“.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата са публикувани в сайта на МЗм www.mzh.government.bg и сайта на ИСУН2020

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!