Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД 09 – 58/25.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за изменение на условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001 – 7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

Чрез заповедта бюджетът по процедурата се увеличава от 14 532 817 евро на 35 362 817 евро. С увеличението от 20 830 000 евро УО цели да бъдат финансирани всички проектни предложения по подмярка 7.6, които са получили минималния брой точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

В рамките на проведения в периода 22.06 – 23.09.2020 г. прием (през ИСУН) на проектни предложения по подмярката постъпиха 133 проекта с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 38.9 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 14.5 млн. евро.👉 139 проекта по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 са подадени от местни поделения на вероизповеданията

Решението за увеличаване бюджета на подмярка 7.6  бе взето в рамките на проведения на 22 декември 2020 г. Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020, когато членовете на КН одобриха предложението на УО за прехвърляне в рамките на 10-то изменение на ПРСР 2014-2020 средства в размер на 59 792 967 евро от ЕЗФРСР (или 71 237 852 евро публични средства) между мерки и подмерки на програмата. Прехвърлянето на средствата към индикативните бюджети на подмерки 7.2, 7.6, 8.3, 8.6 ще позволи да бъдат одобрени повече проектни предложения.

👉В сайта на МЗХГ можете да откриете публикуваните👉Заповед, доклад и Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!