Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД 09 – 59/25.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за изменение на условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001 – 8.004 по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020.

По процедурата се финансират проекти, свързани с въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, от вредители, болести, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.

Определеният със Заповед № РД 09 – 630 от 10.07.2018 г. бюджет по процедурата е в размер на 33 363 992 лева и е разпределен  в три направления: 1/ Целеви бюджет за инвестиции на територията на община Кресна, община Симитли и ДП „Югозападно държавно предприятие“ с проектно предложение, което включва инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли; 2/ Финансова помощ за кандидати Лесозащитни станции и Регионални дирекции по горите; 3/ Финансова помощ за кандидати, различни от тези по т.1 и т. 2.

Чрез заповедта с увеличението от 3 414 706  евро ще бъдат финансирани проектни предложения, получили минимум 31 точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост, на кандидати по т. 3.

В рамките на проведения през ИСУН в периода 10.07 – 21.12.2018 г. прием на проектни предложения по подмярка 8.3 постъпиха 37 проекта с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 26.2 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 17.1 млн. евро.

Решението за увеличаване бюджета на подмярка 8.3  бе взето в рамките на проведения на 22 декември 2020 г. Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020, когато членовете на КН одобриха предложението на УО за прехвърляне в рамките на 10-то изменение на ПРСР 2014-2020 средства в размер на 59 792 967 евро от ЕЗФРСР (или 71 237 852 евро публични средства) между мерки и подмерки на програмата. Прехвърлянето на средствата към индикативните бюджети на подмерки 7.2, 7.6, 8.3, 8.6 ще позволи да бъдат одобрени повече проектни предложения.

👉В сайта на МЗХГ можете да откриете публикуваните👉Заповед, доклад и Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!