Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД 09 – 56/25.01.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за изменение на условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

Чрез заповедта бюджетът по процедура № BG06RDNP001 – 7.001 – „Улици“ се увеличава с 3 569 412 евро, с което общият размер на бюджета по процедурата по подмярка 7.2 се увеличава на 75 805 975,09 евро.

С увеличението ще се финансират до 17 проектни предложения, които са получили до 23 равен брой точки (включително) по критериите за оценка на проектни предложения.

В рамките на проведения в периода 06.03.2018 г.- 09.07.2018 г. прием (през ИСУН 2020) постъпиха 153 проекта с общата сума на заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 89 млн. евро. Бюджетът на приема беше определен в размер на 50 млн. евро.

Въз основа на Заповед № РД09-249 от 6 март 2020 г., доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 206 от 6 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -398 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите, УО на ПРСР 2014-2020 увеличи веднъж вече бюджета за „улици“ с 22 075 379,79 лева, а ДФЗ тогава посочи, че средствата ще са достатъчни за обработка на проектните предложения, получили от 43 до 29 точки включително. След второто увеличение на бюджета за „улица“, финансиране ще могат да получат проекти до 23 т. (ВИЖ: МЗХГ публикува заповедите за увеличение на бюджета за „улици“ и „детски градини“ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020; Приключи административната оценка на проектите за“улици“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020).

Решението за увеличаване бюджета на подмярка 7.2  бе взето в рамките на проведения на 22 декември 2020 г. Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020, когато членовете на КН одобриха предложението на УО за прехвърляне в рамките на 10-то изменение на ПРСР 2014-2020 средства в размер на 59 792 967 евро от ЕЗФРСР (или 71 237 852 евро публични средства) между мерки и подмерки на програмата. Прехвърлянето на средствата към индикативните бюджети на подмерки 7.2, 7.6, 8.3, 8.6 ще позволи да бъдат одобрени повече проектни предложения.

👉В сайта на МЗХГ можете да откриете публикуваните👉 Заповед, доклад и Условия за кандидатстване и документите към тях по процедура чрез подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!