Бюджетът на подмярка 21.3 от ПРСР 2014-2020 се увеличава от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв. С увеличението от 899 800 лв. ще бъдат финансирани всички допустими кандидати, подали заявление за подпомагане по подмярката.

Това става ясно от публикуваната днес Заповед № 03-РД/3575#1 от 15.01.2021 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за увеличаване на бюджета на приема по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата от COVID-19” на ПРСР 2014- 2020.

Решението за увеличаването на бюджета на подмярка 21.3  бе взето в рамките на проведения на 22 декември 2020 г. Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2014 – 2020, когато членовете на КН одобриха предложението на Управляващия орган на Програмата за промени във финансовия план на мярка 21 чрез техническо прехвърляне на средства в рамките на трите подмерки на мярка 21 (намаляне на разполагаемия бюджет по подмерки 21.1 и 21.2 и увеличаване на този  по подмярка 21.3).

Мярка 21 е с бюджет 46 207 655 евро от ЕЗФРСР (или 54 361 947 евро публични средства), който е разпределен между 3 подмерки:

 1. подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“
 2. подмярка 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“
 3. подмярка 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП  и групи и организации на производители COVID 3“.

Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярка 21.3 бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г., обявеният бюджет на подмярката е 7 321 096 лв., а таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро. Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи).

 

По данни на ДФЗ:

 • 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г.
 • 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година;
 • най-много заявления по COVID 3 са подадени в обл. София град – 32, следвани от обл. Пловдив – 30, обл. Варна и обл. Велико Търново – 12, обл. Стара Загора – 11, обл. Търговище и обл. Благоевград – 10.

Заповедта е публикувана в сайта на МЗХГ и ДФЗ.

Източник: МЗХГ; ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!