ТРГ 1

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на тема

Темите за възможностите за подпомагане на малките стопанства  по ПРСР 2014-2020 г. и приоритизирането им при късите вериги на доставки, както и ползите от наличието на Тематична подпрограма в настоящия програмен период и съдбата й след 2020 г. бяха идентифицирани в рамките на реализираните от Звеното за управление (ЗУ) на НСМ следни дейности по проекта: Работна среща за набиране на идеи относно ролята на НСМ и работата на ЗУ; Работна среща за надграждане на капацитета на регионалните координатори от ЗУ на НСМ от самите РК; Информационен семинар „Възможности за подкрепа по подмярка 6.3“, проведен с фермери от ромската общност от община Раковски, а темите- генерирани от от Фондация „Земята източник на доход“.

С оглед на проявения интерес от страна на заинтересованите страни на НСМ за дискусия на проектокритериите за подбор по подмерки 16.4 и 4.2.2 от ПРСР 2014-2020, както и предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР, и очертаната нужда на Управляващия орган (УО) за мнение по предложените ревизирани критерии за подбор, ЗУ на НСМ получи одобрение от УО за своевременно сформиране на ТРГ 1 „Малки стопанства и къси вериги на доставки“.

 ЦЕЛ

Целта на ТРГ 1 е да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решенията. Темата ще продължи да бъде актуална и при предстоящия процес на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2021-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

След като УО на ПРСР одобри сформирането на ТРГ 1, ЗУ на НСМ публикува покана за номиниране на състав на ТРГ 1.  Заинтересованите страни, заявили интерес, участваха в първото заседание на ТРГ 1, в рамките на което самите участници направиха подбора на експертния състав и единодушно избраха председател на ТРГ1. Съставът на ТРГ 1 можете да видите в прикачения файл.

 РЕЗУЛТАТ

В резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното заседание и последвалите неприсъствени обсъждания между участниците, бяха формулирани предложения към УО на ПРСР 2014-2020, които ЗУ на НСМ предостави своевременно. Предложенията на ТРГ 1 можете да видите в прикачения файл.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ

Темата за семейните стопанства, темата за късите вериги на доставка, както и тази за проблемите и перспективите за развитие на стопанствата от уязвимите сектори, са теми-обект на дискусии и анализ още на тематичните работни групи, сформирани от ЗУ на НСМ, действало към ПРСР 2007-2013. Така чрез дейността на ТРГ 1 настоящото ЗУ на НСМ осигурява приемственост с дейностите на ЗУ на НСМ от предходния програмен период на ПРСР 2007- 2013.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!