ТРГ 2

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на тема

Темата за иновациите по ПРСР 2014-2020 г. беше идентифицирана от Звеното за управление (ЗУ) на НСМ през първата проектна година при изпълнението на различни дейности и събития, в рамките на които бяха събрани, обощени и комуникирани с УО предложенията за теми на тематични работни групи (ТРГ) към НСМ.

Анализът на профила и интереса на новоприсъединилите се членове към НСМ през първата проектна година, направен от ЗУ на НСМ въз основа на събраните и обработени над 420 заявки за членство в НСМ (образецът на заявка съдържа анкетна част, в която един от въпросите е „Въпрос 4 Тематичен приоритет по ПРСР 2014-2020, към който проявявате интерес?“) показва най-голям интерес към темата за подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността (75%), следван от темата за стимулирането трансфера на знания и иновации (70%).

С оглед на проявения интерес от страна на заинтересованите страни на НСМ към темата за иновациите, на значимостта и актуалността на темата, както и очертаната нужда на УО от мнение по предложения проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020, публикуван за повторно обществено обсъждане, ЗУ на НСМ получи одобрение от УО за своевременно сформиране на ТРГ 2Иновации“.

ЦЕЛ

Целта на ТРГ 2 е да бъде предоставена възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите партньори в процеса на формиране на решенията. Темата ще продължи да бъде актуална и при предстоящия процес на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2021-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

След като УО на ПРСР 2014-2020 одобри сформирането на ТРГ 2, ЗУ на НСМ публикува покана за номиниране на състав на ТРГ 2.  Заинтересованите страни, заявили интерес, участваха в първото заседание на ТРГ 2, в рамките на което самите участници направиха подбора на експертния състав и единодушно избраха председател на ТРГ2. Съставът на ТРГ 2 можете да видите в прикачения файл.

 РЕЗУЛТАТ

В резултат на експертната дискусия в рамките на проведеното първо заседание на ТРГ 2 бяха формулирани предложения към УО на ПРСР 2014-2020, които ЗУ на НСМ предостави своевременно. Предложенията на ТРГ 2 можете да видите в прикачения файл.

ИНТЕГРИРАН И МЕЖДУСЕКТОРЕН ПОДХОД в действие

ЗУ на НСМ осигури широко представителство на заинтересовани страни в проведеното на 7 октомври 2019 г. заседание за обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020, публикуван за повторно обществено обсъждане. В дискусията се включиха 34 участници представители на: фермерски организации от различни производствени направления; научно-изследователската общност; национална служба съвети в земеделието; местни инициативни групи; консултантски организации в сферата на европейските програми; неправителствени организации от областта на околната среда, биоземеделието и агроиновациите; федерация на независимите синдикати в земеделието; ОИЦ-София към МС; Агенция за регионално икономическо развитие – Стара загора; управляващ орган на ПРСР 2014-2020 и ЗУ на НСМ.      

ТРГ 2 в  обхвата на НСМ спомага за осъществяването на интегриран и междусекторен подход при обсъждането и реализацията на политиките за развитие на селските райони в България по отношение на темата за иновациите и ЕПИ-АГРИ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!